Hovedseksjon

Personvern og universell utforming i digitale læremidler

Denne siden gir oversikt over hvordan vurderingene av tjenester/apper foregår, informasjon om de ulike produktgruppene Osloskolen henter tjenester/apper fra, samt hvilke tjenester/apper som er vurdert godkjent eller underkjent til bruk.

I de tilfellene hvor tjenester/apper er godkjent, skal det være gjennomført risikovurdering, vurdert behov for og eventuelt gjennomført personvernkonsekvensvurdering (DPIA), samt at det skal være inngått databehandleravtale/tilstrekkelig standard personvernbestemmelser (SCC) med leverandør. Leverandøren må også forplikte seg gjennom inngåtte avtaler til å følge de til enhver tid gjeldende regler for universell utforming, herunder å etablere tilgjengelighetserklæring. Det jobbes med å fremskaffe og publisere dokumentasjon som grunnlag for oppfølging av leverandørenes etterlevelse av regelverket for universell utforming. Skoler som inngår lisens-/bruksavtaler med leverandører, må benytte disse kontraktsmalene for å sikre dette (gulmerkede felt fylles ut av leverandøren og blåmerkede av skolen - bruk deretter funksjonaliteten i WebSak til å signere dokumentene elektronisk):

Utdanningsetaten har pr. nå inngått tilsvarende avtale på vegne av alle Osloskolene for noen produkter. Det betyr at skolene ikke trenger å benytte avtalen nevnt over for disse:

  • Gyldendal: Skolestudio, Smart Øving, Smart Vurdering og Smart Bok

Dersom skolen ønsker å bruke en distributør for å kjøpe et produkt, må skolen først undersøke om kjøpet er kompatibelt med skoleplattformen. Dersom kjøpet forutsetter at elever, ansatte og/eller foreldre skal logge på via distributørens løsning, kan det aktuelle produktet ikke kjøpes gjennom distributøren, men må kjøpes direkte fra leverandøren.

En skole eller lærer kan ikke pålegge eller legge til rette for at elevene skal bruke digitale tjenester som behandler personopplysninger uten at disse er godkjent for bruk.

Se hvordan Utdanningsetaten i Oslo behandler personopplysninger om elever, ansatte og foresatte i Osloskolen.

Som en del av den kontinuerlige digitaliseringen av Osloskolen og målet om at IKT-løsninger skal fremme effektiv undervisning, bidrar digitale læringsmidler, -plattform, -univers, -ressurser og digitale verktøy til mer og bedre læring i skolehverdagen. Det som fanges av disse begrepene, som definert av Utdanningsdirektoratet, omtales videre som "digitale læremidler" og omfatter både tjenester og apper som brukes i undervisning.

Databehandleravtale / standard personvernbestemmelser

Alle tjenester og apper som behandler personopplysninger og som brukes i Osloskolen må ha etablert databehandleravtale eller standard personvernbestemmelser med leverandør av tjenesten/appen. Dette for å sikre at forholdet mellom Osloskolen (behandlingsansvarlig) og leverandør (databehandler) er regulert. Avtalen skal sikre at opplysningene blir behandlet i tråd med personopplysningsloven, og skal inngås av UDE sentralt.

Tilgang til digitale læringsmidler

Den enkelte skole bestemmer selv hvilke tjenester/apper som skal brukes i undervisningen. Tjenestene godkjennes av skoleeier, og det er også skoleeier som inngår databehandleravtale/SCC. Merk at enkelte tjenester/apper krever at skolen har lisens til å bruke tjenesten, dette er skolen selv ansvarlig for.

Det er hovedsakelig fire produktgrupper Osloskolen henter tjenester/apper fra: 

På hver enkelt side kan du lese mer om de ulike gruppene, samt hvilke tjenester som er godkjent til bruk. Merk at tjenestene kun er godkjent i forhold til hvilken bruk som er definert. Gjøres det endringer i bruk av tjeneste/app må vurderingen også oppdateres.

Se oversikt over tjenester/apper som er "ikke godkjent", med begrunnelse for hvorfor. Tjenesten kan tas opp til ny vurdering hvis ønsket bruk/forhold hos leverandør endrer seg.

Hvis skolen ønsker å ta i bruk nye tjenester/apper, kan dere bestille personverngodkjenning av disse. Før skolen bestiller godkjenning, skal deree gå gjennom listene for godkjente og ikke godkjente tjenester/apper og se om de allerede finnes der. Listene ligger under respektive produktkategorier, se avsnittet over.

Beskrivelse av prosess for godkjenning tjenester/apper

prosess personvern.JPG

Når en skole har sendt inn bestillingsskjema for personverngodkjenning, starter Utdanningsetaten arbeidet med å gå gjennom tjenesten/appen. Når denne er vurdert får den en av følgende statuser:

  • Pilotering – det er gjort innledende vurderinger av tjenesten/appen, og den prøves på skole(r) for å få bedre kjennskap til hvordan den fungerer. I løpet av piloteringen vil det også etableres en risikovurdering av tjenesten/appen, samt at pilotskolen innehnter synspunkter fra elever ved sin skole.
  • Godkjent – tjenesten/appen er ferdig pilotert og godkjent til bruk i Osloskolen. Det er inngått tilstrekkelige avtaler og gjort vurdering av leverandør.
  • Ikke godkjent – tjenesten/appen er vurdert, men ikke godkjent til bruk i Osloskolen. På siden om den enkelte tjeneste/app kan man lese begrunnelsen for hvorfor den ikke er godkjent.

Hvis en skole ønsker å være med på pilotering av en tjeneste/app, kan dere sende forespørsel til DLV@osloskolen.no. Det viktigste bidraget fra skolen er å delta i risikovurdering av tjenesten.

Har du spørsmål om bruk av tjenester/apper?

Har du som foresatt spørsmål knyttet til bruk av digitale læremidler ta kontakt med skolen. 

Har du som ansatt på en skole spørsmål knyttet til personvern i digitale læremidler, ta kontakt med arbeidsgruppen for digitale læremidler og verktøy (DLV@osloskolen.no).