Hovedseksjon

Personvern og universell utforming i digitale læremidler og verktøy

Denne siden gir oversikt over hvordan vurderingene av digitale læremidler og verktøy gjøres. Vurderingene av hver enkelt tjeneste bygger på en overordnet vurdering av konsekvenser for personvernet (DPIA) ved bruk av digitale læremidler generelt, og innenfor de tre plattformene som Osloskolen benytter, se lenker til disse vurderingene til høyre. Når vurderingen av en spesifikk tjeneste er gjennomført, samler vi informasjonen i en artikkel om tjenesten. Disse artiklene inneholder blant annet viktig informasjon om tjenesten, for eksempel status for godkjenning, hvordan personinformasjonen blir behandlet, eventuelle retningslinjer for bruk og lenke til tilgjengelighetserklæring. Her finner du listen over tjenestene som er vurdert:

Søk i digitale læremidler og verktøy

Digitale læremidler og verktøy kan kjøres på ulike plattformer og i listen over digitale læremidler og verktøy kan du filtrere ut fra plattform. Vi har samlet informasjon om de vanligste plattformene som benyttes i Osloskolen i egne artikler:

Listen viser også status for godkjenning og du kan filtrere listen for disse kategoriene:

 • Godkjent - kan brukes av alle Osloskoler
  • Gjennomført personvernkonsekvensvurdering (DPIA), som regel en forenklet som bygger på de overordnede vurderingene.
  • Gjennomført og godkjent risikovurdering
  • Der det er nødvendig er det etablert en databehandleravtale med leverandør eller gjort en vurdering av leverandørens garantier, f.eks. standard personvernbestemmelser (SCC). Avtalen skal sikre at opplysningene blir behandlet i tråd med personopplysningsloven, og kan bare inngås av Utdanningsetaten sentralt.
  • Informasjon om behandlingen og retningslinjer for bruk publisert artikkel om tjenesten. Lærer som bruker tjenesten skal kjenne til og følge retningslinjene.
  • Felles for alle godkjente tjenester er at skolen ikke kan behandle særlige kategorier av personopplysninger (sensitiv informasjon), med mindre dette er eksplisitt beskrevet i artikkelen om tjenesten.
 • Under pilotering - kan brukes av skoler som piloterer tjenesten
  • Som for "Godkjent", men punktene er ikke kvalitetssikret av pilotskole med god kjenskap til produktet. 
 • Ikke godkjent - kan ikke brukes i Osloskolen. Skole/lærer kan ikke pålegge eller legge til rette for at elevene skal bruke digitale tjenester som behandler personopplysninger uten at disse er godkjent for bruk.

 

Ønsker du at vi skal vurdere personvernet i en tjeneste?

Dersom du er leverandør må skjema for vurdering av Feide-tjenester fylles ut. Dersom du er ansatt på en skole må skjema for iPad-apper eller andre tjenester fylles ut. 

Leverandørene må inngå avtale med Utdanningsetaten der de forplikter seg til å følge gjeldende regler for universell utforming, herunder å etablere tilgjengelighetserklæring. Alle webapplikasjoner skal blant annet ha lenke til tilgjengelighetserklærling innen 1. februar 2023. Du finner lenken i hver enkelt artikkel. 

De fleste skolene kjøper læremidler gjennom ordningen med fleksibel tilgang, der kravene til personvern og universell utforming er ivaretatt gjennom sentrale avtaler. Her er oversikt over hvilke skoler og tjenester som inngår i denne ordningen.

I tillegg er det inngått sentral avtale som regulerer krav til personvern og universell utforming med:

 • Gyldendal: Skolestudio, Smart Øving, Smart Vurdering og Smart Bok

Skoler som inngår lisens-/bruksavtaler med leverandører utover dette, må benytte disse kontraktsmalene for å sikre at kravene til personvern og universell utforming blir ivaretatt (gulmerkede felt fylles ut av leverandøren og blåmerkede av skolen - bruk deretter funksjonaliteten i WebSak til å signere dokumentene elektronisk):

Dersom skolen ønsker å bruke en distributør for å kjøpe et produkt, må skolen først undersøke om kjøpet er kompatibelt med skoleplattformen. Dersom kjøpet forutsetter at elever, ansatte og/eller foreldre skal logge på via distributørens løsning, kan det aktuelle produktet ikke kjøpes gjennom distributøren, men må kjøpes direkte fra leverandøren.

Har du spørsmål om bruk av digitale læremidler og verktøy?

Ta kontakt med skolen hvis du som er elev eller foresatt har spørsmål knyttet til bruk av digitale læremidler eller verktøy. Ansatte på en skole må i utgangspunktet henvende seg til aktuell leverandør. Deretter kan skolen eventuelt ta kontakt med arbeidsgruppen for digitale læremidler og verktøy (DLV@osloskolen.no).