Hovedseksjon

Osloskolens digitale skolehverdag

Nyere forskning og erfaring viser at økt bruk av læringsteknologi blant annet kan gi:

  • Bedre tilpasset opplæring
  • Økt motivasjon for læring
  • Bedrede grunnleggende ferdigheter
  • Progresjon i fag
  • Bidra til at flere elever fullfører og består videregående opplæring

Bruk av læringsteknologi i skolen har også en selvstendig verdi da elevene blir vant til å bruke tilsvarende teknologi som de møter i hjemmet og senere i arbeidslivet. 

Bruk av læringsteknologi skal imidlertid alltid ha elevenes læring som mål. Forskning og erfaring viser at læringsteknologi i seg selv ikke skaper god læring, og at en høy dekning av digitale enheter ikke er ensbetydende med økt læring. Det er i kombinasjon med digitalt kompetente lærere, god tilgang på digitale enheter og godt digitalt innhold at de gode læringsopplevelsene skapes.

Digitale enheter i Osloskolen

Alle Osloskoler har en dekning av digitale enheter som gir mulighet for bruk av læringsteknologi i undervisningen. Mellom skoler og skoleslag finnes det imidlertid variasjon av dekningsgrad. Alle elever på studiespesialisering i Oslos videregående skoler har hver sin enhet. Det samme gjelder for mange av elevene på ungdomstrinnet.

På barnetrinnet er dekningsgraden noe lavere. Mange skoler har imidlertid innført én digital enhet per elev på hele skolen, og antallet er stadig økende. Mange skoler har også 1:1 på enkelte trinn. På barnetrinnet er det hovedsakelig nettbrett det satses på.

Samlet har Osloskolen om lag 60 000 PCer, 2 500 MACer og 65 000 nettbrett (i hovedsak iPads).

Skoleplattform Oslo

Osloskolens digitale løsninger for elever, ansatte og foresatte er samlet i en felles plattform som heter Skoleplattform Oslo. Med Skoleplattform Oslo menes IKT-systemer og aktiviteter for administrering, planlegging, gjennomføring, og oppfølging av undervisning. Løsningene legger til rette for kommunikasjon og samarbeid i Osloskolen.

Skoleplattform Oslo gir tilgang til informasjon og relevante arbeidsverktøy. Det er ulike verktøy for lærere, elever og foresatte. Foresatte kan logge seg på Skoleplattform Oslo for å få informasjon om egne barn, fraværsoversikt og oversikt over fag og vurderinger. Foresatte, elever og ansatte logger seg inn i løsningen fra sin skoles nettside. 

Skolemelding

Osloskolen har en egen meldings-app, kalt Skolemelding. Skolemelding er for Osloskolens foresatte, elever og ansatte. Appen er en videreutvikling av Skoleplattform Oslo. Med Skolemelding kan foresatte få informasjonen fra skolen "rett i lomma".

Skolemelding kan lastes ned fra AppStore/Google Play til telefon og nettbrett. 

Elever som bruker nettbrett i klasserommet