Undervisningsopplegg for grunnskoler

Med utgangspunkt i LK20 er undervisningsopplegget rettet mot deltema som ligger under det overordnede tverrfaglige temaet Bærekraftig utvikling. De tverrfaglige temaene skal som kjent synliggjøres i ulike fag gjennom hele året. Dette undervisningsopplegget dekker derfor kun deler av temaet.

Undervisningsopplegg

1.–2. trinn: Dyr og truede dyrearter

3.–4. trinn: Trehytter og gjenbruk

5.–7. trinn: Hvordan leve miljøvennlig?

8.–10. trinn: Skole, hjem og samfunn for fremtiden

Tverrfaglighet

Undervisningsoppleggene har en stor grad av tverrfaglighet knyttet til tema. Elevene skal oppleve sammenheng mellom fagene og kunne jobbe mer i dybden med utgangspunkt i et tema. Tema, tekster og oppgaver er forsøkt å gjøres relevante og meningsfulle for å virke motiverende. Andre faktorer vi har vektlagt er valgmuligheter og bruk av egne interesser.

Oppgavene legger opp til varierte arbeidsformer innenfor de ulike grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, muntlighet, regning og muligheten til å jobbe digitalt.

Tilpasning

Undervisningsopplegget gir tilpasninger i form av

 • Åpne oppgaver
 • Selvdifferensierende oppgaver
 • Valgmuligheter
 • Fleksible tidsrammer
 • Lenker med råd og tips, eksempler, modelltekster, skriverammer
 • Voksenstøtte

Den beste tilpasningen skjer imidlertid i dialog mellom lærer og elev. Tilpasningene som er gjort her, imøtekommer derfor ikke fullt de tilpasningene som den enkelte elev nødvendigvis trenger.

Digitalt

Vi har tatt utgangspunkt i at elevene har tilgang til en digital enhet. Der dette ikke er tilfelle, må skolen prøve å finne en løsning på dette.

Fysisk aktivitet

Elevene trenger frisk luft, variasjon og bevegelse. Det er lagt til rette for en økt med fysisk aktivitet hver dag. I tillegg oppfordrer vi til at elevene tar en lengre lunsjpause og noen kortere avbrekk i likhet med friminutt på skolen.

Selvrapportering

Vi oppfordrer til at det opprettes en form for dialog mellom lærer/skolen og elev, hvor eleven kan få fortalt og vist fram hva han/hun har jobbet med daglig eller utvalgte dager f.eks. en logg, e-post, teamsmøte e.l.

Begrensninger

 • Tilpasset opplæring: Dette skjer best i dialog mellom skolen og eleven.
 • Tilgang til tekster: I dette opplegget har vi valgt ut lenker til tekster, filmer og støttemateriell som er åpne og ikke bak betalingsmur.
 • Samhandling: Det er ikke lagt inn forutsetninger om at elevene skal samhandle med andre elever, men vi oppfordrer skolene til å finne gode lokale løsninger.
 • Dialog med skolen: Det er ikke lagt opp til at dialog mellom skolen og eleven skal foregå på bestemte måter og/eller tidspunkt i løpet av dagen. Skolene må selv finne gode løsninger på hvordan eleven kan bli fulgt opp på best mulig måte.
 • Voksenstøtte hjemme: Muligheten for voksenstøtte vil for mange elever kunne påvirke kvaliteten på læringsarbeidet i hjemmeskoleperioden.