Hjemmeundervisning

Osloskolen er nå stengt pga. koronavirus. Elevene har likevel rett til å få opplæring. 

Se tilgjengelige digitale ressurser til bruk i undervisningen

Hjemmeskole setter oss i en situasjon hvor det ikke vil være mulig å gi elevene et opplæringstilbud som fullt ut er i samsvar med opplæringsloven. Dette er en krevende situasjon, og vi vet at skolene og lærerne strekker seg langt for å legge til rette for at elever kan få utført skolearbeid hjemme.

Det er viktig å tenke på at dagene skal få mest mulig preg av skole med noen av de samme rutinene som ellers. Vi anbefaler et ukesopplegg med en øktplan for fag og aktiviteter som ivaretar variasjon og ulike innfallsvinkler til læring. Det er mange faktorer som spiller inn når vi skal planlegge for hjemmeskole; elevers alder, individuelle forutsetninger og behov, digitale muligheter og hjemmeforhold. Derfor må noen elever følges opp tettere enn andre.

Trygghet, tilhørighet og medvirkning

Akkurat nå trenger barn og unge å oppleve trygghet og tilhørighet under helt nye og andre omstendigheter enn det vi til daglig legger til rette for på skolene og i klasserommene. Vi må være rause og ivaretakende. Vi må ha stor forståelse for at det vil være svært ulikt hvordan barn og unge opplever denne situasjonen, og hva de får til av forventet skolearbeid og ulike læringsaktiviteter vi tilrettelegger for. Det er viktig at hver familie vurderer hva de kan få til nå, og at vi anerkjenner det. Akkurat nå er det ekstra viktig å ikke lage konflikter på grunn av skolearbeid.  Det er viktigere enn noen gang at vi er kreative og ser etter nye muligheter i arbeidet med tilhørighet og trygghet, inkludering, motivasjon og mestring.

For at elevene skal få meningsfull opplæring, bør skolene legge til rette for at elevene involveres i hva de skal jobbe med. Det kan for eksempel være dialog om arbeidsmengde eller hvordan elevene har opplevd å arbeide med oppgaver og aktiviteter. Tilbakemeldinger fra foresatte er også nyttig, spesielt i forhold til de yngste elevene. 

Noen barn og unge jobber veldig selvstendig, mens andre trenger mye hjelp og støtte. Noen voksne kan gi mye hjelp til skolearbeid hjemme, mens andre ikke har mulighet til det. I mange familier er det i tillegg mye bekymring knyttet til virus og sykdom, men også til arbeidsplasser og økonomi. Noen har også et stort nettverk rundt seg, mens andre har færre voksne å søke hjelp og støtte hos. Vi blir derfor de viktigste voksne for noen elever, selv om vi fysisk er langt unna. 

Hjemmeundervisning

Mange elever trenger hjelp til å skru arbeidsøkter "på" og "av", slik at læreren innenfor øktene tidsavgrenser arbeidet og ber om "utsjekk" på ulike måter (exit-lapp digitalt, Mentimeter, lage quiz med læringspartner, opprette samarbeidsgrupper som sender inn logg sammen, Teams, gjenfortelle til pappa/mamma/søsken). Det er fint å bruke plattformer for samarbeid der de finnes, og fysisk aktivitet, spill, praktiske oppgaver og pauser mellom øktene er viktig!

Der det er mulig, kan det også være fint å "møte" læreren sin på videochat hver morgen der læreren hilser og starter dagen, snakker litt om gårsdagens læring og hva elevene skal lære den aktuelle dagen. Det kan være hensiktsmessig å la lærere lage videoklipp og dele med klassen, enten for å modellere, formidle lærestoff, vise digital (samarbeids)metodikk eller personlig hilse på klassen og "sette retningen" for økta. Det aller viktigste er at elevene opplever læringsarbeidet hjemme som meningsfullt.

Anbefaler å lage ukesopplegg

Vi anbefaler dere å lage ukesopplegg for elevene i perioden skolen er stengt. Hver dag bør minimum bestå av to fag-/temaøkter i tillegg til en lesestund og en fysisk aktivitet. Øktene bør ha variasjon i fag-/temaområder og metode, og tilpasses de ulike alderstrinnene/elevgruppene.

Mange elever vil oppleve ensomhet i tiden som kommer. Lærer bør derfor også legge til rette for videokonferanser og samhandlig mellom elever over nett, så langt det er mulig. 

Slik kan du ivareta felleskap, tilhørighet og inkludering

 • Starte og slutte dagen i felleskap på den plattformen hvor alle i klassen kan møtes på, for eksempel Teams, itslearning osv. 
 • Sjekk og kartlegg hvem som er tilstede, slik at det kan følges opp på en ivaretakende måte
 • Etablere digitale læringspar, trioer eller grupper på 4-5 som skal ha kontakt med hverandre daglig. Gi oppgaver som gruppene skal samarbeide om å løse
 • Oppfordre til bruk av gruppechat med og uten video når de jobber med sine læringsaktiviteter.
 • Ha et klasseprosjekt gående som alle kan bidra inn i, for eksempel «Hvor mange oppgaver klarer vi på Kikora denne uken?».
 • Lage en klassemappe hvor elevene kan finne tips til hvordan de kan hjelpe til med å inkludere hverandre. Inviter elevene til å sende tips til læreren, som kan legges i mappa hvis lærer tenker det er lurt.
 • Bruk logg og be elevene om å fortelle kort hvordan de har opplevd dagen og kontakten med de andre på gruppen. Bruk informasjonen til å justere på opplegg og grupper, og til å veilede grupper og enkeltelever.
 • Ha elevsamtaler med hver enkelt, aller helst på face-time hvor dere ser hverandre. Lag et system for å komme gjennom klassen/kontaktgruppen i løpet av uken.
 • Sjekk ut opplevelsen av «hjemmeskole», ha samtaler med foreldregrupper og enkeltforeldre, klassekontakt slik at opplegget kan justeres
 • Digitale utviklingssamtaler
 • Møte enkeltelever for å gå en tur / møtes for en samtale (holde seg innenfor smittevernsrådene)
 • Vær særlig kreativ og bygg læringsaktiviteter rundt reflekterende, åpne og rike oppgaver


For lærere på 1.–4. trinn

Læring henger tett sammen med opplevelse av motivasjon og mestring. Ukeopplegget som lages bør evalueres sammen med både elever og foresatte slik at nødvendige justeringer og tilpasninger kan gjøres for neste uke. Opplæringen skal ikke gå på bekostning av motivasjon og mestring, heller ikke trivsel hjemme.

For de yngste barna i skolen er lek nødvendig for trivsel og utvikling, men også i opplæringen som helhet gir lek muligheter til kreativ og meningsfylt læring. Lekpreget læring må ikke forveksles med frilek, det ligger læringsmål til grunn selv om det ikke formidles til eleven før etterpå.

Tips til kvalitetssjekk av ukesopplegg 1.–4. trinn:

 • Vil foresatte med annen språkbakgrunn forstå dokumentet?
 • Rommer opplegget tilstrekkelig med praktiske aktiviteter og lek?
 • Vil foresatte med flere barn hjemme kunne støtte eleven i aktivitetene du oppgir?
 • Er det tatt høyde for at elevene i gruppa har ulike lese- og regnekompetanse?
 • Framstår det tydelig at prosessen er mer verdifull enn produktet i læringsarbeidet?
 • Veiledes foresatte i forventninger til de yngste elevene, slik at et foreldet syn på skole og oppgavearbeid ikke går utover motivasjon, mestring og trivsel?
 • Legges det til rette for læring i samhandling med andre?


Viktig med god kommunikasjon 

Skolen må sørge for god kommunikasjon med elever og foresatte, for eksempel via digitale læringsplattformer. Nå må skolene strekke seg så langt som mulig og legge til rette for at elever utfører skolearbeid hjemme. Det er viktig at skolen er i tett dialog med hjemmet og gir oppdatert informasjon om situasjonen. 

Det er viktig at skolen/lærere har kontakt med alle elever enkeltvis jevnlig på telefon eller på annet vis, minimum to ganger i uka. Kontakten skal ivareta elevene emosjonelt, i tillegg til å følge opp den faglige utviklingen. Det bør være en fast kontaktperson som eleven kjenner. Foresatte kan også ha behov for kontakt med denne læreren. Foresatte må til enhver tid få beskjed om hvem som er kontaktperson (hvis det skjer endringer på grunn av sykdom el.) og hvordan denne kan nås.

De elevene dere er bekymret for, må skolen/lærerne følge opp tettere og oftere, fortrinnsvis daglig. Her finner du råd til hvordan gjennomføre den viktige samtalen.

Opplæringsplaner må distribueres bredt (skolens hjemmeside, på læringsplattform, via skolemelding – dere må vurdere om det skal sendes pr. post eller i enkelte tilfeller leveres direkte hjem).

Foresatte har også behov for tydelig informasjon om hvor de skal henvende seg og kontaktinformasjon til lærer som har ansvar for oppfølgingen av deres barn.

Nettvett og råd og regler for bruk av IKT

I disse dager når undervisningen foregår digitalt, er nettvett og fornuftig oppførsel i digitale kanaler ekstra viktig. Du finner ressurser om nettvett til bruk i undervisningen her

Vi har tidligere også laget råd og regler for bruk av IKT-utstyr, som skolene oppfordres til å publisere på egne nettsider, og gjøre elevene kjent med. Rådene og reglene er laget i samarbeid med elever på Majorstuen skole og Elevorganisasjonen. 

Skolemelding og Portalen

Mange skoler bruker Skolemelding og meldingsverktøyet i Portalen for å sende melding til elever og foresatte. I tillegg er Portalen inngangen til mange av skolens og Osloskolens digitale verktøy.

Se brukerveiledning for Skolemelding og Portalen for ansatte (pdf). 

Digital oppfølging av elever itslearning

itslearning er Osloskolens læringsplattform. Ved å bruke plattformen kan læreren tildele fagplaner, fagressurser, arbeidsoppgaver/gjøremål, lekser, innleveringer og vurderinger til elevene. itslearning legger også godt til rette for samarbeid. Foresatte har leserettigheter til alle vurderinger, planer og gjøremål/lekser inntil elever fyller 18 år.

Veiledning og dokumentasjon for bruk finnes under menyvalget "Hjelp" i itslearning.

itslearning har også samlet noen enkle instruksjoner for å kunne bruke løsningen til ren online undervisning. Du kan planlegge, lage undervisningsressurser og følge opp elevene: Hjelp ved stengte skoler

Se driftstatus for itslearning

Nettbrett

For skoler som benytter nettbrett i undervisningen, er det hensiktsmessig å benytte de applikasjonene som allerede finnes på elevenes iPad og som kan brukes til samhandling mellom lærer og elev.

Mange nettbrettskoler bruker Showbie i undervisningen. Her kan du se status for Showbie

Teams

Teams har flere muligheter for å kunne kommuniserer og samhandle med elever. Både lærere og elever har de samme verktøyene tilgjengelig, som betyr at de kan kommunisere med enkeltelever og lærere og grupper av elever og lærere. Alle verktøyene er tilgjengelig via Teams-appen og web-versjonen som finnes i Office365.

Hvis skolens ikt-ansvarlig har opprettet klasseteam har lærer og elev mulighet til å kommunisere med hele klassen via samtalefunksjonen (Innlegg). I samtalefunksjonen i teamet kan det enkelt deles dokumenter og en kan «chatte» med hele klassen. Dokumentdeling i filarkivet i teamet gjør det også mulig å samskrive i dokumenter. Det kan også opprettes en videokonferanse med deltakerne i klasseteamet via «Møt nå» funksjonen i samtaleverktøyet. «Møt nå» lar deg f.eks. dele en PowerPoint og gir muligheten til å spille inn video av samtalen slik at den kan deles med deltakerne i Teamet.

Verktøyet «Chat» gir mange av de samme mulighetene som samtalefunksjonen i klasseteamet. Hovedforskjellen er at en i «Chat» kan tilpasse kommunikasjonen til bestemte elever eller grupper av elever. Utover dette gir «Chat» de samme mulighetene til å kommunisere med skrift, lyd eller video og en har muligheten til å dele dokumenter og samskrive.

Her finner du tips og triks for bruk av Teams og OneNote

Personvern ved hjemmeundervisning

Siden skolene er stengt er det et ekstra stort behov for å benytte digitale hjelpemidler – både til hjemmeundervisning og kommunikasjon med hjemmet. Les Datatilsynets råd til skolene i denne fasen

Fraværsføring

Det skal ikke føres fravær for elevene. Elevene deltar i avtalt opplæring/organisert studiearbeid. I fraværssystemene (Fronter/Skolearena) skal elevene registreres med koden A – Annen avtalt opplæring. Fravær ført med denne koden vil ikke komme med på vitnemålet verken for grunnskolen eller videregående skole, eller telle med i beregning av fraværsgrensen i videregående skole. 

Det er gitt midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner for skoleåret 2019/2020. Endringen gjelder både for fraværsgrensen i videregående, og for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående. Hvis elevene er syke, må de melde fra om dette til skolen sin, som normalt.

Direkte pålogging

Hvis du ikke får logget på 
Portalen, kan du logge 
direkte på Office 365 og itslearning her: 

Informasjon fra Udir

Skolen må følge helsemyndighetenes råd med tanke på smitte av viruset. Vi anbefaler også skolene å følge med på Utdanningsdirektoratets sider for oppdatert informasjon

Status på systemene

Status for itslearning 
Se driftstatus for itslearning

Status på Teams (Office 365)
Microsoft melder ikke om problemer på sine sider.

Skolene har meldt inn følgende problemer:

 • Får ikke opprettet kanaler i Teamet
 • Medlemmer er tilgjengelig i Office 365 Administrasjonsgrensesnittet, men ikke i teamet.
 • Problemer med synkronisering av klassenotatbøker
 • Feil relatert til feilplasserte klassenotatbøker

Disse problemene er meldt videre til Microsoft, som bekrefter at de jobber med å få løst dem.

Hvis du opplever problemer knyttet til Teams (Office 365), må du melde dette til skolens IKT-ansvarlige.

Status for Showbie
Se status for Showbie