Hjemmeundervisning

Se tips og ressurser for digital undervisning 

Se tilgjengelige digitale ressurser til bruk i undervisningen

Skolen bør så langt som mulig sikre opplæring i tråd med gjeldende fag- og timefordeling og læreplaner. 

Aktiviteter og opplæringen som skal skje som hjemmeundervisning bør bære preg av skole med noen av de samme rutinene som ellers og ivareta variasjon og ulike innfallsvinkler til læring. Det er mange faktorer som spiller inn når det skal planlegges for hjemmeundervisning; elevers alder, individuelle forutsetninger og behov, digitale muligheter og hjemmeforhold samt hvilke fag og aktiviteter som kan egne seg for hjemmeundervisning, og hva som egner seg best for å gjøre på skolen.

For de elevene som i denne perioden ikke kan møte på skoler pga. smitterisiko og skal få hele opplæringen hjemme, må følges opp av lærer og så langt som mulig følge resten av klassen sin plan for undervisning.

Her finner du undervisningsopplegg for grunnskoler, som er laget for Osloskolen. Opplegget er til bruk når elever eller lærere må være hjemme i tråd med smittevernbestemmelsene. 

UDIR har også samlet noen råd som kan hjelpe skoler og lærere med undervisning hjemme og å følge opp elevene mens skolen er stengt

Trygghet, tilhørighet og medvirkning

Barn og unge å oppleve trygghet og tilhørighet. Vi må være rause og ivaretakende. Vi må ha stor forståelse for at det vil være svært ulikt hvordan barn og unge opplever denne situasjonen, og hva de får til av forventet skolearbeid og ulike læringsaktiviteter vi tilrettelegger for. Det er viktigere enn noen gang at vi er kreative og ser etter nye muligheter i arbeidet med tilhørighet og trygghet, inkludering, motivasjon og mestring.

For at elevene skal få meningsfull opplæring, bør skolene legge til rette for at elevene involveres i hva de skal jobbe med. Det kan for eksempel være dialog om arbeidsmengde eller hvordan elevene har opplevd å arbeide med oppgaver og aktiviteter.

Noen barn og unge jobber veldig selvstendig, mens andre trenger mye hjelp og støtte. Noen voksne kan gi mye hjelp til skolearbeid hjemme, mens andre ikke har mulighet til det. 

Hjemmeundervisning

Mange elever trenger hjelp til å skru arbeidsøkter "på" og "av", slik at læreren innenfor øktene tidsavgrenser arbeidet og ber om "utsjekk" på ulike måter (exit-lapp digitalt, Mentimeter, lage quiz med læringspartner, opprette samarbeidsgrupper som sender inn logg sammen, Teams, gjenfortelle til pappa/mamma/søsken). Det er fint å bruke plattformer for samarbeid der de finnes, og fysisk aktivitet, spill, praktiske oppgaver og pauser mellom øktene er viktig!

Der det er mulig, kan det også være fint å "møte" læreren sin på videochat hver morgen der læreren hilser og starter dagen, snakker litt om gårsdagens læring og hva elevene skal lære den aktuelle dagen. Det kan være hensiktsmessig å la lærere lage videoklipp og dele med klassen, enten for å modellere, formidle lærestoff, vise digital (samarbeids)metodikk eller personlig hilse på klassen og "sette retningen" for økta. Det aller viktigste er at elevene opplever læringsarbeidet hjemme som meningsfullt.

Nettvett og råd og regler for bruk av IKT

Når undervisningen foregår digitalt, er nettvett og fornuftig oppførsel i digitale kanaler ekstra viktig. Du finner ressurser om nettvett til bruk i undervisningen her

Vi har tidligere også laget råd og regler for bruk av IKT-utstyr, som skolene oppfordres til å publisere på egne nettsider, og gjøre elevene kjent med. Rådene og reglene er laget i samarbeid med elever på Majorstuen skole og Elevorganisasjonen. 

Teams

Teams har flere muligheter for å kunne kommuniserer og samhandle med elever. Både lærere og elever har de samme verktøyene tilgjengelig, som betyr at de kan kommunisere med enkeltelever og lærere og grupper av elever og lærere. Alle verktøyene er tilgjengelig via Teams-appen og web-versjonen som finnes i Office365.

Hvis skolens ikt-ansvarlig har opprettet klasseteam har lærer og elev mulighet til å kommunisere med hele klassen via samtalefunksjonen (Innlegg). I samtalefunksjonen i teamet kan det enkelt deles dokumenter og en kan «chatte» med hele klassen. Dokumentdeling i filarkivet i teamet gjør det også mulig å samskrive i dokumenter. Det kan også opprettes en videokonferanse med deltakerne i klasseteamet via «Møt nå» funksjonen i samtaleverktøyet. «Møt nå» lar deg f.eks. dele en PowerPoint og gir muligheten til å spille inn video av samtalen slik at den kan deles med deltakerne i Teamet.

Verktøyet «Chat» gir mange av de samme mulighetene som samtalefunksjonen i klasseteamet. Hovedforskjellen er at en i «Chat» kan tilpasse kommunikasjonen til bestemte elever eller grupper av elever. Utover dette gir «Chat» de samme mulighetene til å kommunisere med skrift, lyd eller video og en har muligheten til å dele dokumenter og samskrive.

Her finner du tips og triks for bruk av Teams og OneNote

Det er også mulig å arrangere direktesendte arrangementer for elever, ansatte eller f.eks. foresatte via Teams. Se hvordan opprette live-arrangement

Opptak og digitale møter i undervisningen

Opptak og digitale møter kan ha personverninngripende konsekvenser for elevene som deltar. Det kan for eksempel være at uforutsette situasjoner i klasserommet oppstår og at lyd/bilde fra eleven (personopplysninger) kommer på avveie. Med digitale møter menes alle møter som benytter video og/eller lyd, for eksempel gjennom Teams. For å unngå negative personvernkonsekvenser, har vi løftet fram noen personvernprinsipper som er ekstra viktig å ivareta på en god måte:

Personvernprinsipper:

  • Unngå unødvendig personinnhold i både video, lyd og chat. Eleven kan velge enten skru av kameraet, velge en bakgrunn eller ha kameraet helt på. Se Datatilsynets nettsider for mer informasjon om hvilke vurderinger lærerne må gjøre i forbindelse med bruk av kamera i slike situasjoner.  
  • Formålet skal være undervisning.
  • Det er ikke tillatt å ta opptak eller skjermbilde av digitale møter.
  • Det er bare elever og lærere som tilhører gruppa (samt andre fagpersoner med tilknytning til den spesifikke undervisningen), som skal ha tilgang til det digitale møtet.

Andre momenter:

Bruk av live-arrangement

Et live-arrangementet er et direktesendt arrangement via Teams i Office365. Sendingen skjer fra en avsender til en eller flere mottakere, som ved en TV-sending.

Her finner du ut hvordan du oppretter, distribuerer, starter og avslutter et live-arrangement i Teams.

Personvern ved hjemmeundervisning

Les Datatilsynets råd til skolene 

Skolemelding og Portalen

Mange skoler bruker Skolemelding og meldingsverktøyet i Portalen for å sende melding til elever og foresatte. I tillegg er Portalen inngangen til mange av skolens og Osloskolens digitale verktøy.

Se brukerveiledning for Skolemelding og Portalen for ansatte (pdf). 

Digital oppfølging av elever itslearning

itslearning er Osloskolens læringsplattform. Ved å bruke plattformen kan læreren tildele fagplaner, fagressurser, arbeidsoppgaver/gjøremål, lekser, innleveringer og vurderinger til elevene. itslearning legger også godt til rette for samarbeid. Foresatte har leserettigheter til alle vurderinger, planer og gjøremål/lekser inntil elever fyller 18 år.

Veiledning og dokumentasjon for bruk finnes under menyvalget "Hjelp" i itslearning.

itslearning har også samlet noen enkle instruksjoner for å kunne bruke løsningen til ren online undervisning. Du kan planlegge, lage undervisningsressurser og følge opp elevene: Hjelp ved stengte skoler

Se driftstatus for itslearning

Nettbrett

For skoler som benytter nettbrett i undervisningen, er det hensiktsmessig å benytte de applikasjonene som allerede finnes på elevenes iPad og som kan brukes til samhandling mellom lærer og elev.

Mange nettbrettskoler bruker Showbie i undervisningen. Her kan du se status for Showbie