Hovedseksjon

Behandling av elevopplysninger

For å kunne gi deg den undervisningen du har rett på, samt utøve offentlig myndighet og overholde lovbestemmelsene, trenger vi personopplysninger om deg som er elev i Osloskolen.

Vi behandler opplysninger om navn, fødselsnummer, adresse, skole- og klassetilhørighet, karakterer, fravær o.l. Vi behandler også opplysninger om dine foresatte, for eksempel navn, telefonnummer, e-postadresse og adresse.
Vi henter inn noe informasjonen fra Folkeregisteret, får noe direkte fra deg som er elev og noe fra dine foresatte.

Personopplysningene dine brukes for eksempel til å holde oversikt over hvilken skole du går på og hvilken klasse du går i, hvilke fag du tar, hvilke lærere du har og hvem som er dine foresatte. Vi lagrer også for eksempel opplysninger om hvilke prøver du gjennomfører og lærernes vurderinger av dine innleveringer.

Med grunnlag i loven

Vi kan bare bruke personopplysningene dine hvis vi bruker dem på lovlig vis. Kravet til hvordan vi behandler personopplysninger er definert i personvernforordningen (GDPR) artikkel 6 nr. 1.
Grunnlaget for behandling av personopplysninger om elever finner du i opplæringsloven og introduksjonsloven.

Ansvarlige for opplysningene om deg

Det er direktøren i Utdanningsetaten som har ansvaret for behandlingen av personopplysningene dine i Osloskolen.

Hun må sørge for at det er laget nødvendige rutiner for å sikre at:

  • informasjonen som lagres er korrekt
  • at uvedkommende ikke får tilgang til personopplysningene dine
  • at opplysningene er tilgjengelige for de som har behov for å bruke dem

Direktøren har også ansvar for:

  • å sikre at opplysningene slettes når det ikke lenger er behov for dem.
  • at alle ansatte får nødvendig opplæring i bruk av ikt-systemer og gjeldende rutiner

Personvernerklæringer for ulike systemer:

Internett i Osloskolen

Aktiviteten på internett fra Osloskolens nettverk blir logget. Det innebærer at avsenders og mottakers IP-adresser og URL blir logget og lagret i skyløsningen til leverandøren. Loggen slettes etter 30 dager.

Vi har sikkerhetsmekanismer i Osloskolens nettverk som kan stoppe potensiell skadelig nettverkstrafikk, for eksempel trafikk som er forbundet med virus, skadevare eller phishing-angrep.

Personvern for kandidater ved privatisteksamen

Privatistkontoret i Utdanningsetaten oppbevarer og lagrer alle opplysninger om kandidater etter personopplysningslovens bestemmelser. Dette betyr at det kun er personer som har tjenstlig behov som har tilgang til dine personopplysninger før, under og etter eksamensgjennomføringen. Vi sletter også opplysninger som ikke lenger er nødvendig å oppbevare etter endt eksamensperiode.

Under gjennomføring av skriftlig eksamen overvåker vi datatrafikken i eksamenslokalet. Loggene for denne overvåkningen slettes etter endt eksamensperiode. Ved mistanke om fusk vil loggen kunne bli kontrollert og brukt som dokumentasjon for videre behandling.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss via personvern@osloskolen.no hvis du har spørsmål om personopplysningene dine i Osloskolen.