Hovedseksjon

Personvernerklæring for Prøveplattform Oslo (Inspera Assessment)

Innhold


Om Prøveplattform Oslo

Prøveplattform Oslo benyttes til gjennomføring av kommunalt organiserte prøver. Prøveplattformen er en tjeneste levert av Inspera AS som heter Inspera Assessment.

Brukere av systemet er:

 • Elever i Osloskolen
 • Lærere og skoleledere i Osloskolen
 • Elever fra andre prøver som deltar i pilotering av kommunale prøver


Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin, Utdanningsetatens og databehandlers tjener(e) transporteres over en sikret linje (HTTPS/SSL).

Behandling av personopplysninger i Prøveplattform Oslo

Formål

På Osloprover.no behandles personopplysninger:

 • for at elever på et klassetrinn skal kunne gjennomføre prøver som er arrangert av skolen eller Utdanningsetaten sentralt
 • for at lærere eller skoleledere skal kunne monitorere/ha oversikt over gjennomføringen til sine elever
 • for at en elevs resultater, på individ eller gruppenivå skal kunne overføres riktig til systemer/verktøy som presenterer resultater som grunnlag for underveisvurdering
 • å kunne øke brukervennligheten ved at lærere/ansatte ved skolene slipper å bruke tid på å administrere elevpåmeldinger


Rettslig grunnlag

Behandlingen i Prøveplattform Oslo er nødvendig for å utøve offentlig myndighet.  Behandlingen hjemles i opplæringsloven § 2-1 og/eller § 3-1 og Forskrift til opplæringslova - Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og vidaregående opplæring. Videre i Personvernforordningen (GDPR) artikkel 6 nr. 1 bokstav e. Personvernforordningen er EUs lovgivning på personvernområdet. Forordningen gjelder for hele EU/EØS fra sommeren 2018.

Hvilke personopplysninger blir behandlet?

Det behandles ingen sensitive personopplysninger i prøveplattformen. Grunnlaget for personopplysninger i tjenesten er Osloskolens skoleadministrative system. I tillegg generes det personopplysninger gjennom at elever starter, svarer eller leverer inn oppgaver eller prøver.

Følgende opplysninger behandles av tjenesten:

Alle brukere

 • Brukers navn
 • Brukers ID (SATS-id/OID)
 • Brukers IP-adresse
 • Brukernavn/intern-ID
 • Brukers passord
 • Brukers e-postadresse
 • Brukers Feidebrukernavn
 • Brukers gruppe-medlemskap
 • Brukers skoletilhørighet
 • Brukers skolegruppe-tilhørighet
 • Brukers fødselsnummer
 • Brukers rolle i systemet
 • Brukers kjønn


Elever

 • Elevs svar på oppgaver
 • Elevs skår på oppgaver
 • Har eleven tilbud om særskilt norskopplæring (SNO) eller ikke?
 • Elevs klassetrinn/årstrinn
 • Status på prøve (eks. ferdigstilt)
 • Elevs utdanningsprogram (vgs)


Ansatte

 • Ansattes tilgangsnivå


Prøveplattform Oslo gir fra seg personopplysninger videre til "System for vurdering og kartlegging av læring, Conexus Engage". Conexus Engage samler elevers resultater på forskjellige prøver og kartlegginger slik at lærer får tilgang til informasjon om eleven på ett sted. Det som overføres er opplysninger som identifiserer eleven og elevens besvarelse av fra en prøve. Overføringen er kryptert og skjer først når eleven leverer prøven. Opplysninger om ansatte overføres ikke til Conexus Engage eller andre systemer.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Personopplysningene behandles i tjenesten så lenge eleven er elev i Oslo eller så lenge den ansatte er ansatt i Osloskolen. Elevers besvarelser og andre data registrert ved gjennomføring av prøver blir overført til 3. partssystem, Conexus Engage. I Osloprover.no lagres prøvedata ut inneværende skoleår før de slettes permanent.

Utlevering av personopplysninger til andre

Osloprøver og overgangsprøver utarbeides av egne fagmiljøer som er eksperter på sitt fagområde og som har høy kompetanse på prøveutvikling, psykometri og analyse. Disse fagmiljøene kan enten være ansatte i Utdanningsetaten eller de er leid inn som ekstern leverandør. Utdanningsetaten har databehandleravtale med samtlige eksterne leverandører/fagmiljøer.

For at fagmiljøene skal få gjennomført analyser, satt mestringsnivå-grenser og lignenede er det nødvendig at de får overført resultater på individnivå fra gjennomføringen. Før resultater sendes til et fagmiljø fjernes direkte identifiserbare opplysninger som eleves fødselsnummer og navn.

Følgende fagmiljø er i dag leverandører av Osloprøver:

 • Osloprøver i naturfag – Forskerfabrikken AS, org.nr. 914 507 626.
 • Osloprøver og overgangsprøver i lesing – EKVA/ILS, Universitetet i Oslo, org.nr. 974 716 860.

Dine personopplysninger blir ikke utlevert til land utenfor EU/EØS, eller noen internasjonale organisasjoner.

Utlevering av personopplysninger etter offentleglova

I tilfeller hvor Osloskolen mottar begjæringer om innsyn i henhold til bestemmelsene i offentleglova, vil bestemmelsene i personopplysningsloven og personvernforordningen ikke kunne gi begrensninger i denne innsynsretten der henvendelsen gjelder personopplysninger. Det kan derfor skje at Osloskolen sender personopplysninger om deg til andre parter enn det som er nevnt i denne personvernerklæringen.

Sikkerheten rundt dine personopplysninger

Osloskolen gjennomfører regelmessig risiko- og sårbarhetsanalyse for å sikre dine personopplysninger i prøveplattformen. I tillegg er det iverksatt sikkerhetstiltak, slik som tilgangskontroller for å forhindre at flere ansatte enn nødvendig får tilgang på dine personopplysninger. Alle registreringer logges. Ansatte har taushetsplikt rundt personopplysninger de får i arbeidet.

Kontakt oss

Send en e-post til personvern@osloskolen.no hvis du lurer på noe.

Om tjenesteleverandøren

Inspera AS er leverandør av prøveplattform for Osloskolen. Prøveplattformen er en standard tjeneste, Inspera Assessment. Tjenesten benyttes av grunnskoler, videregående skoler og universiteter og høyskoler til gjennomføring av eksamen, tester og prøver.

Inspera AS
Brynsveien 18
0667 Oslo

For mer informasjon om tjenesteleverandør, se insperia.no