Hovedseksjon

Showbie

For mer informasjon om personvern rundt behandlingen av dine personopplysninger, les Osloskolens personvernerklæring. Her kan du også lese om dine rettigheter i forbindelse med behandlingen.

Innhold

Om Showbie

Showbie er en læringsplattform for undervisningsaktiviteter, og inneholder verktøy for planlegging, elevaktivitet, vurdering og oppfølging. Dette inkluderer blant annet tildeling av oppgaver fra lærer, innlevering av oppgaver for elever samt mulighet for foresatte til å følge opp arbeid og vurdering for sitt barn. Plattformen kan brukes gjennom både web-versjon og som app til iPad og Microsoft Windows.

Du finner generell informasjon om løsningen fra leverandøren på https://www.showbie.com/.

Bruken av Showbie

Showbie har virtuelle områder kalt "fag" hvor undervisnings- og læringsaktiviteter foregår. Lærere og elever er medlemmer av disse fagene med ulike roller. I Showbie får lærerne tilgang til de fagene de underviser i og tilgang til å følge opp de elevene de er lærer for. Administrator gir lærerne lisens og tilgang til riktig skole. Lærer oppretter fag som elevene melder seg inn i ved hjelp av en kode. Det er lærers ansvar at elevene melder seg inn i riktig fag.

I læringsplattformen kan blant annet:

 • Lærere dele oppgaver med elevene
 • Lærere lage timeplan og overordnede planer for undervisningen og fag
 • Elever dele lyd, video og bildefiler som skal brukes i opplæringen
 • Lærere vurdere elevaktivitet og gi tilbakemeldinger
 • Lærere, foresatte og elever kommunisere. 

Ansatte, lærere og elever i Osloskolen er registrerte brukere av plattformen. Lærer kan gi foresatte innsyn i klasser som eget barn er tilknyttet. Det er opp til den enkelte skole å bestemme om de foresatte skal ha innsyn. Showbie er lisensbasert med FEIDE-pålogging tilknyttet den enkelte skole for elever og ansatte samt egen brukerrolle for foresatte. Detaljert beskrivelse av oppsett og administrering av brukere på skolen, er beskrevet i egen veiledning for skolens lærere.

Tilgang til opplysningene i plattformen er basert på brukernes rolle.

Det er fire roller i plattformen for Osloskolen:

 • Skoleadministrator
  • Det er normalt IKT-ansvarlig ved skolen som er skoleadministrator. Denne rollen sikrer at det er riktig lærer som får tilgang på skolen. Skoleadministrator har ikke innsyn i innhold brukerne legger inn i løsningen.
 • Lærere
  • Lærere kan lese, skrive og slette egne og elevers bidrag og se aktivitet knyttet til grupper med elever og enkeltelever. En lærer kan i tillegg opprette grupper for samarbeid, lage klasser for undervisningsinnhold og administrere klassesamtaler. Lærer kan også kommunisere med elevgrupper og enkeltelever. Det er lærer som gir tilganger til elever og foresatte.
 • Elever
  • Elever kan lese, skrive og slette egne bidrag samt se egen aktivitet og registreringer knyttet til egen bruker.
 • Foresatte
  • Foresatte kan se innhold som de er gitt tilgang til, både via app og webtjeneste. Dette vil være aktivitet og registreringer knyttet til egne barn. 

Personvern ved bruk av Showbie

Behandlingsansvarlig og databehandler

Plattformen er utviklet for utdanningssektoren av den canadiske leverandøren Showbie. Leverandøren jobber kontinuerlig med å videreutvikle plattformen for å ivareta brukernes behov for både funksjonalitet og innhold. Dette gjøres i samarbeid med skoler, blant annet Osloskolen. 

Osloskolen er behandlingsansvarlig for behandlingene som gjøres i Showbie. Leverandører er databehandler på vegne av Osloskolen, og det er etablert databehandleravtale som regulerer hva og hvordan Showbie kan behandle informasjonen.  

Showbie lagrer opplysningene i Stockholm. Osloskolen har god dialog med leverandøren, og gjør fortløpende vurderinger av risikobildet rundt bruken av Showbie.

Behandling av personopplysninger i Showbie

Formål

Showbie er en plattform for pedagogisk aktivitet. Begrunnelsen for bruk av personopplysninger er derfor primært av pedagogisk art, knyttet til pedagogiske mål og opplæringsloven. Bruk av Showbie er en del av skolenes arbeid med å legge til rette for kvalitet i undervisningen, slik at den enkelte elev skal kunne nå mål relatert til læreplaner på sitt nivå. Pedagogisk bruk av IKT er både et mål og et middel når nye læringsformer skal inn i skolehverdagen.

Behandlingsgrunnlag 

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, og skolen har besluttet å bruke Showbie for å innfri denne. Behandlingen hjemles i personvernforordningen (GDPR) artikkel 6 nr. 1 bokstav c. Det supplerende rettsgrunnlaget er opplæringsloven (§§ 2-3 og 3-4) og forskrift til opplæringsloven (kapittel 3).

Hvilke personopplysninger behandles i Showbie

Informasjonen som behandles i Showbie legges manuelt inn av skoleadministrator, lærer og elev. 

 • Brukerdata: registreringer av brukere i systemet.
  • Personalia om elever, ansatte og foresatte behandles for at brukerne skal få tilgang til Showbie:
  • Alle: E-postadresse, fornavn, etternavn, rolle (elev, foresatt eller ansatt (lærer og skoleadministrator))
  • Elev + foresatt: Knytning mellom elev og foresatt
 • Aktivitetsdata: data om brukernes egne aktiviteter:
  • Tilgjengelig for lærerne i Showbie-klassen:
   • Opplysninger om hvem som er medlemmer i en Showbie-klasse
  • Tilgjengelig for den enkelte elev og lærer:
   • Opplysninger om hvem som har bidratt med hva, dvs. hvem som er eier av filer, diskusjonsforuminnlegg, linker, etc.
   • Innleveringer og elevresultater
   • Opplysninger om når egne bidrag er levert inn er tilgjengelig for bidragsyter samt for lærer.
  • Tilgjengelig for foresatt:
   • Vurderinger knyttet til egne barn, som er lagt i elevens portefølje eller i klasser hvor foresatte har fått tilgang.
 • Vurderingsdata: data om lærerens registreringer i systemet
  • Informasjon, beskjeder og lekseplaner til elever og foresatte i fag.
  • Undervisningsvurdering og vurdering av måloppnåelse.
  • Vurderingskommentarer fra lærer knyttet til en undervisningsperiode eller elevarbeid.
  • Arbeid lagt i egen portefølje-mappe.

Retningslinjer for bruk av Showbie

 • Særlige kategorier av personopplysninger skal ikke registreres eller være tilgjengelige i Showbie. Eksempler på dette er rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, filosofisk overbevisning, helseopplysninger, opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering. Det betyr blant annet at informasjon fra individuelle opplæringsplaner eller informasjon om elevers spesifikke vansker, diagnoser eller liknende ikke skal behandles i Showbie. Elever skal heller ikke legge inn denne type informasjon om seg selv. 
 • Det er lærer som definerer hvor lenge det er behov for å lagre opplysningene om elevene i Showbie. Dette kan være så fort en elev er ferdig med en innlevering, ved slutten av skoleåret, eller når det er klart at vurderingen ikke skal brukes lenger. Det er lærer som må sørge for at sletting gjennomføres. 
 • Det er ingen automatisk saksbehandling i løsningen. Dersom arkivverdig informasjon behandles, må dette arkiveres i henhold til gjeldende rutine.

Hvor lenge lagres dine personopplysninger?

Personopplysningene dine blir lagret i Showbie så lenge du er ansatt, elev eller foresatt i Osloskolen. Når en elev slutter i en klasse, skal læreren fjerne elevens tilganger i denne klassen. Les mer om dette på Showbies sider https://support.showbie.com/en/articles/1420246-blocking-unblocking-someone-from-a-class.  

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen