Hovedseksjon

Veiledning til nettvett i undervisningen

I den forbindelse piloterte Utdanningsetaten (UDE) en nettvettressurs i vinter/vår 2018. Ressursene er utarbeidet av Redd Barna med støtte fra Utdanningsdirektoratet. På Redd Barnas nettsider finner dere alle ressursene som er utviklet til dette arbeidet.

Det er utarbeidet metodehefter med undervisningsopplegg for 1.-4. trinn, 5.-7. trinn og 8.-10./13. trinn. I tillegg til foreldreveileder og en lærerressurs finner dere også materialer til andre temaer som overgrep, nettavhengighet, sosiale medier, med mer. Alle disse er tilgjengelig både digitalt og som trykksak. Vi gjør oppmerksom på at skolen selv må stå for kostnader i forbindelse med trykking og utsendelse av fysiske hefter.

UDE mener at alle Osloskoler burde gjennomføre dette eller tilsvarende opplegg som en del av arbeidet med nettvett.

Med bakgrunn i pilotprosjektet har UDE følgende anbefalinger:

  • At det gis informasjon fra fagpersoner til lærergruppa på skolen ved oppstart
  • At skole-hjem-samarbeid etableres ved oppstart
  • At skolene ønsker bredere veiledningsmateriale for bruk av veiledningsteknologi og tenker arbeidet med nettvett som en del av dette
  • At arbeidet kobles til opplæringen av sosiale ferdigheter og arbeid med digital kompetanse med grunnleggende ferdigheter
  • At skolene har en klar plan for hvordan dere jobber med nettvett på skolen
  • At skolene setter av tid med lærere
  • At skolene involver elevene, f.eks ved elevråd
  • At skolene involver de foresatte, f.eks ved foreldremøte


Tilbakemeldingene tilsier at graden av planlegging og forberedelser avgjør om gjennomføringen blir vellykket. Medvirkning er nøkkelkriterium. Ved å lytte til elevene og de foresatte vil skolen kunne finne en form og enighet som gjør at man har en felles forståelse av utfordringen. Dette vil lette arbeidet med innføringen av disse ressursene, og i forlengelsen bidra til bedre kommunikasjon og gjennomføring av oppleggene.