Hovedseksjon

Helhetlig gjennomgang av spesialundervisning i Osloskolen

Elever og lærer første skoledag

Norconsult har skrevet en kunnskapsoppsummering om spesialundervisningsfeltet.

UDE skal oversende sine faglige vurderinger og anbefalinger om videre retning og prioriterte innsatsområder til OVK innen 1. mai 2023.
Interesserte parter kan sende høringsuttalelse til UDE innen 1. februar 2023

Hovedproblemstillinger i gjennomgangen

OVK har gitt UDE følgende overordnede problemstillinger: 

 • Hvordan kan skolenes forutsetninger for å møte elever med spesialpedagogiske behov styrkes?
 • Hvordan bør kapasitet i segregerte tilbud balanseres opp mot en ambisjon om å styrke skolenes forutsetninger for å gi et godt og inkluderende opplæringstilbud i ordinære grupper?

​Innenfor disse problemstillingene skal UDE undersøke: 

Kapasitet i segregerte tilbud  

 • Hvilke prinsipper bør ligge til grunn for planlegging av fremtidig kapasitet?  
 • Hvordan bør kapasitet i segregerte tilbud balanseres opp mot en målsetting om styrking av den spesialpedagogiske kompetansen ved nærskolen? 

Utnyttelse av PPTs ressurser  

 • Er det behov for tiltak, eksempelvis organisatoriske/strukturelle, for å styrke PPTs forebyggende kapasitet og forutsetninger for å bidra med veiledning og kompetansebygging på skolene? 

Skolenes forutsetninger for å møte elever med spesialpedagogiske behov  

 • Hvordan bør skolene organisere det spesialpedagogiske tilbudet for å kunne gi et best mulig tilbud til elever med særlige behov? 
 • Hvilke spesialpedagogiske ressurser bør de ordinære skolene ha selv, og hvilken veiledning og støtte bør skolene få av PPT, spesialskoler/utadrettede team og Statped? 
 • Hvordan bør fremtidig bruk av ressursene avsatt til særskilt elevpris innrettes?
 • Hvordan sikre en god overgang barnehage–skole, og mellom ulike skoleslag 

Ivaretakelse av elev- og foreldreperspektivet  

 • Legges det i tilstrekkelig grad til rette for at elever og foresatte får medvirke i beslutninger knyttet til organisering og gjennomføring av spesialundervisningen? 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

 • Hva vil være de økonomiske og administrative følgende av de tiltak som foreslås for å styrke det spesialpedagogiske tilbudet i Osloskolen? 

Oppdragsbrevet fra Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap til Utdanningsetaten, finner du her. 

Kunnskapsoppsummering om spesialundervisningsfeltet

Norconsult har skrevet en kunnskapsoppsummering om spesialundervisningsfeltet. Kunnskapsoppsummeringen inneholder blant annet en oppsummering av: 

 • Strategier og mål for spesialundervisningen i nasjonale styringsdokumenter
 • Utredninger, forskning og annen litteratur om spesialundervisning
 • Status og utviklingstrekk i Oslo og andre store kommuner/fylkeskommuner
 • Tilbudsstruktur og ressursfordelingsmodell i Oslo og andre kommuner/fylker 
 • Praksis, utfordringer og muligheter i Osloskolen

Kunnskapsoppsummeringen finner du her.

Høring

Utdanningsetaten skal i perioden januar-april gjøre faglige vurderinger og utforme anbefalinger på spesialundervisningsfeltet. I dette arbeidet ønsker vi innspill. Høringsuttalelse sendes til erik.pope@osloskolen.no innen 1. februar 2023.

Vi vil ha særlig oppmerksomhet på problemstillingene som byrådsavdelingen har skissert i oppdragsbrevet. Det er til stor hjelp for oss om dere knytter innspillene deres til disse problemstillingene.

Gjør det tydelig hvem som er avsender av høringsuttalelsen.