Osloelevene trives på skolen

Illustrasjonsbilde fra læringssituasjon med elever og lærer.

– Foreldreundersøkelsen bekrefter at elevene i Osloskolen trives og opplever god støtte fra lærerne sine. Dette samsvarer med resultater på tilsvarende spørsmål fra elevundersøkelsen, noe som styrker funnene, sier direktør Astrid Søgnen i Utdanningsetaten.

Resultater:

  • Foreldre i Osloskolen opplever i stor grad (93 prosent) at deres barn trives på skolen og har medelever å være sammen med i friminuttene.
  • Foreldrene er i stor grad (89 prosent) fornøyd med den støtten barnet får fra lærerne.
  • Foreldre mener i stor grad (81 prosent) at de ansatte på skolen bidrar til et trygt skolemiljø.
  • 9 prosent av foreldrene er helt uenig eller litt uenig i at skolen håndterer mobbing på en god måte.
  • Foreldrene mener at kommunikasjonen mellom hjem og skole er god (86 prosent), men at deres kjennskap til egne rettigheter og plikter bør styrkes, for eksempel klageadgang.

Foresatte til de yngste elevene er generelt noe mer tilfreds enn foresatte til eldre elever (ungdomstrinn og videregående).

Styrker arbeidet mot mobbing

– Resultatene viser at vi har enkelte områder som vi må arbeide mer med. Vi må gjøre enda mer for å følge opp mobbing og andre hendelser. Noen foreldre opplever at skolene ikke håndterer dette godt nok. Dette følger vi opp, sier Søgnen.

Et viktig tiltak er den skjerpede aktivitetsplikten som ble innført i Osloskolen 2017. Alle ansatte har en plikt til å følge med på om elevene har det trygt og godt, og de skal aktivt gjøre en innsats for å avdekke mobbing og andre krenkelser. Skolens ledelse skal sørge for at alle ansatte er kjent med hva aktivitetsplikten betyr, og skolens rutiner for å avdekke mobbing må inngå i skolens handlingsplan.

– Vi må også styrke foresattes kjennskap til sine og elevenes rettigheter, plikter og f.eks. klageadgang.

Skolene har plikt til å informere elever og foreldre om rettigheter og plikter i forhold til barnets skolegang, samt hvordan de kan gå frem for å fremme klage.

Dette mener foreldrene - resultater på Foreldreundersøkelsen 2017

Finn din skoles resultater på skolens egne nettsider

Mer om Foreldreundersøkelsen på oslo.kommune.no

 

Om Foreldreundersøkelsen

  • En nettundersøkelse utarbeidet av Utdanningsdirektoratet.
  • For foresatte med skolebarn under 18 år.
  • Foresatte til elever fra 1. trinn til og med Vg1 fikk SMS og e-post med invitasjon til å delta.
  • Undersøkelsen ble sendt til kun én foresatt per barn