Hovedseksjon

Utvikling av lærernes kompetanse

Lærere med nettbrett

Profesjonsfaglig digital kompetanse handler om det læreren må kunne for å bruke teknologi, digitale læringsressurser og digitale læremidler i sin undervisning. 

Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet et rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse. 

Rammeverket tar utgangspunkt i de kompetanseområdene som er definert i stortingsmeldeling 11 (2008–2009): Læreren – rollen og utdanningen

Syv kompetanseområder

Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse etablerer et felles begrepsapparat og en felles referanseramme for hva lærerens profesjonsfaglige kompetanse innebærer. Rammeverket beskriver kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanser, i tillegg til syv konkrete kompetanseområder.

Fag og grunnleggende ferdigheter

En profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer har forståelse for hvordan den digitale utviklingen endrer og utvider innholdet i fagene. Læreren har innsikt i hvordan integrering av digitale ressurser i læringsprosesser kan bidra til å nå kompetansemål i fag, og ivareta de fem grunnleggende ferdighetene.

Som forutsetning for dette trenger læreren å utvikle egne grunnleggende digitale ferdigheter. Samtidig trenger læreren innsikt i hva elevenes digitale ferdigheter innebærer og hvordan de kan utvikles i fagene.

Skolen i samfunnet

En profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer har kjennskap til perspektiver på digital utvikling og digitale mediers betydning og funksjon i dagens samfunn. Læreren har innsikt i sin egen og skolens rolle for å motvirke digitale skiller. De kan sette barn og unge i stand til å orientere seg og være aktive deltakere og bidragsytere i et globalt, digitalt og demokratisk samfunn. Læreren bidrar til elevenes digitale dannelse, og til at de kan medvirke i morgendagens arbeidsliv.

Etikk

En profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer kjenner skolens verdigrunnlag med tanke på digitalisering i samfunnet. Læreren har innsikt i lovverk, så vel som etiske problemstillinger knyttet til digital dannelse, og deltakelse i det digitale og demokratiske samfunnet. Læreren bidrar til å utvikle elevenes digitale dømmekraft, forståelse og evne til å handle i tråd med dette.

Pedagogikk og fagdidaktikk

En profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer har pedagogisk og fagdidaktisk kunnskap relevant for profesjonsutøvelsen i digitale omgivelser. Med utgangspunkt i dette integrerer læreren digitale ressurser i planlegging, organisering, gjennomføring og evaluering av undervisningen for å fremme elevers utvikling, læring og danning.

Ledelse av læringsprosesser

En profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer har kompetanse til å lede læringsarbeid i digitale omgivelser. Dette innebærer å forstå og håndtere hvordan den digitale utviklingen forandrer og utfordrer lærerrollen. Læreren utnytter de mulighetene som ligger i digitale ressurser for å utvikle et konstruktivt og inkluderende læringsmiljø og tilpasse opplæringen til varierte elevgrupper og elevers individuelle behov.

Læreren benytter varierte former for vurdering av elevers læring i digitale omgivelser på måter som bidrar til å utvikle deres læringslyst, læringsstrategier og kompetanse til å lære.

Samhandling og kommunikasjon

En profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer bruker digitale kommunikasjonskanaler til informasjon, samarbeid og kunnskapsdeling med ulike aktører på en måte som bygger tillit og bidrar til deltakelse og samhandling.

Endring og utvikling

En profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer er bevisst på at utvikling av digital kompetanse er en pågående prosess som er dynamisk, situert og fleksibel. Læreren forbedrer sin kompetanse og endrer egen praksis med utgangspunkt i forskning og utvikling. Det betyr også at læreren må kunne drive eget utviklingsarbeid og bidra til en delingskultur rundt læring i digitale omgivelser.

Alle kompetanseområdene er like viktige, men det er summen av dem som utgjør en profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer.

Utvikling av lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse

For å sikre utvikling av lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse er det viktig at skolens ledelse er en pådriver.

Følgende punkter kan være nyttige for en god gjennomføring og oppfølging av lærerens kompetanseutvikling på skolen:

  • Det opprettes en ressursgruppe med personer fra ledelsen og personalet som arbeider systematisk med kompetanseheving.
  • Det settes av tilstrekkelig med tid til kompetanseheving i ledergruppa og hos lærerne.
  • Skolen benytter en hensiktsmessig del av skolens felles møtetider (planleggingsdager, fellestid, SR-tid, teamtid el.l.) til opplæring og kompetanseheving av de ansatte.
  • Skolen legger til rette for erfaringsdeling, kollegaveiledning, spørsmål og plenumsdiskusjoner.

I tillegg må skolens ledelse og ressurspersoner holde seg oppdatert innenfor nyheter og videreutvikling på fagfeltet, og videreformidle dette ut mot andre ansatte.

I den forbindelse er det viktig at det tilrettelegges for:

  • Deltagelse på sentrale kurs og workshops
  • Deltagelse på nettverkssamlinger for å utveksle erfaringer og dele ideer med andre skoler
  • Deltagelse på TeachMeet-samlinger i regi av eksterne aktører (Uformelle møteplasser for pedagoger, hvor det deles erfaringer og praktisk bruk av læringsteknologi)
  • Deltagelse på webinarer eller nettbaserte kurs