Ståstedanalyse (Refleksjon av praksis)

Januar 2018 gjennomførte alle skoler en spørreundersøkelse om læringsteknologi i Osloskolen, dette for å finne status for skolenes bruk av læringsteknologi (kompetanse, strategi, motivasjon osv.). Resultatene fra denne undersøkelsen kan brukes som en ståstedanalyse i oppstartsfasen på skolen.

Skoler som ikke deltok i spørreundersøkelsen, eller som ønsker å gjøre en oppdatert analyse, 

Ved innføring av læringsteknologi anbefaler vi alle skoler å ta utgangspunkt i resultatene fra spørreundersøkelsen eller gjøre en ståstedsanalyse,

Mer omfattende ståstedanalyse (Udir)

Hvis skolen ønsker å gjennomføre en mer omfattende ståstedsanalyse (som også omfatter bruk av læringsteknologi), kan dere benytte Udirs ståstedanalyse. 

Udirs ståstedsanalysen deles inn i tre hovedfaser. 

Fase 1: Innhente statistikk, informasjon og data for skolen

Skoleleder henter inn, analyserer og sammenstiller informasjon om følgende: 

  • skolens ressurser
  • læringsmiljø
  • elevresultater
  • lokale undersøkelser fra for eksempel Vokal, PAS, minosloskole.no, skoleporten eller lokale arkiver

I tillegg må skolen innhente informasjon om infrastruktur med tanke på:

  • nettverk
  • tilgang på digitale enheter
  • tilgang på teknisk utstyr
  • tilgang på digitale læringsressurser


Statistikk, informasjon og innhentet data brukes som grunnlag for prosjektets visjon, mål og indikatorer.

Refleksjon er et gjennomgående prinsipp i ståstedsanalysen. Informasjonen som er hentet inn i fase 1 bør drøftes i personalet, slik at er enige om utgangspunktet før skolen går over i fase 2.

Fase 2: Vurdering av skolens virksomhet

Formålet med fase 2 er at personalets vurdering av dagens praksis skal komme tydelig frem. Selv om det er skoleeier og skoleledelsens ansvar å drive kvalitetsutvikling, er det som oftest personalet som har best forutsetninger for å vurdere hva som bør endres – og å gjennomføre endringene i klasserommet.

I fase 2 gjennomfører skolen en undersøkelse hvor personalet tar stilling til skolens praksis. Utdanningsetaten har utarbeidet en mal for ståstedsanalyse som kan benyttes. 

Svarene på undersøkelsen bidrar til å danne et grunnlag når ledelse og personalet sammen skal reflektere over og vurdere skolens sterke sider og utfordringer.

Fase 3: Samlet vurdering gjennom felles prosesser og valg av utviklingsområder

I fase 3 legger skoleledelsen opp til en prosess hvor personalet ser materialet fra fase 1 og 2 i sammenheng, gjennom systematisk analyse, prioritering og konklusjon. Skoleledelsen legger til rette for dialog om styrker og svakheter, og utfordringer ved dagens praksis. En god involvering av personalet er avgjørende for solid forankring av konklusjonene og valg av utviklingsområder.

Til hjelp i analysearbeidet kan skolen benytte seg av NYPOS eller malen for "Risikovurdering knyttet til informasjonssikkerhet og prosjektstyring".