Ståstedanalyse (Refleksjon av praksis)

Målet med en ståstedsanalyse er å skape felles refleksjon over skolens praksis og hvilke områder som skal prioriteres i utviklingsarbeidet.

En ståstedsanalyse legger til rette for at alle stemmene på skolen blir hørt gjennom egenvurdering og lærende prosesser. Personalet involveres tidlig i prosessen, og får mulighet til å komme med betraktninger og innspill.

Tre hovedfaser

Ståstedsanalysen deles inn i tre hovedfaser. 

Fase 1: Innhente statistikk, informasjon og data for skolen

Skoleleder henter inn, analyserer og sammenstiller informasjon om følgende: 

  • skolens ressurser
  • læringsmiljø
  • elevresultater
  • lokale undersøkelser fra for eksempel Vokal, PAS, minosloskole.no, skoleporten eller lokale arkiver

I tillegg må skolen innhente informasjon om infrastruktur med tanke på:

  • nettverk
  • tilgang på digitale enheter
  • tilgang på teknisk utstyr
  • tilgang på digitale læringsressurser


Statistikk, informasjon og innhentet data brukes som grunnlag for prosjektets visjon, mål og indikatorer.

Refleksjon er et gjennomgående prinsipp i ståstedsanalysen. Informasjonen som er hentet inn i fase 1 bør drøftes i personalet, slik at er enige om utgangspunktet før skolen går over i fase 2.

Fase 2: Vurdering av skolens virksomhet

Formålet med fase 2 er at personalets vurdering av dagens praksis skal komme tydelig frem. Selv om det er skoleeier og skoleledelsens ansvar å drive kvalitetsutvikling, er det som oftest personalet som har best forutsetninger for å vurdere hva som bør endres – og å gjennomføre endringene i klasserommet.

I fase 2 gjennomfører skolen en undersøkelse hvor personalet tar stilling til skolens praksis. Utdanningsetaten har utarbeidet en spørreundersøkelse om "skolens praksis for pedagogisk bruk av IKT", som kan benyttes. Spørreundersøkelsen tar utgangspunkt i påstander utarbeidet av UDIR.

Svarene på undersøkelsen bidrar til å danne et grunnlag når ledelse og personalet sammen skal reflektere over og vurdere skolens sterke sider og utfordringer.

Fase 3: Samlet vurdering gjennom felles prosesser og valg av utviklingsområder

I fase 3 legger skoleledelsen opp til en prosess hvor personalet ser materialet fra fase 1 og 2 i sammenheng, gjennom systematisk analyse, prioritering og konklusjon. Skoleledelsen legger til rette for dialog om styrker og svakheter, og utfordringer ved dagens praksis. En god involvering av personalet er avgjørende for solid forankring av konklusjonene og valg av utviklingsområder.

Til hjelp i analysearbeidet kan skolen benytte seg av NYPOS eller malen for "Risikovurdering knyttet til informasjonssikkerhet og prosjektstyring".