Krav til skoler som skal innføre 1:1

Skoler som skal innføre læringsteknologi i stor skala bes lage en utviklingsplan. Dette er en oppfølging av byrådssaken om læringsteknologi. I byrådssaken står det blant annet at "(...) skolene i Oslo må ha en plan for læremidler og hvordan læringsteknologi skal integreres i fagene, i tråd med føringer og suksesskriterier i denne strategien". Planen sees i sammenheng med skolens strategiske plan og skolens plan for bruk av Skoleplattform Oslo. 

Retningslinjer for alle skoler som ønsker å gå 1:1 på ett eller flere trinn:

  • Alle skoler som planlegger innføring av 1:1 på ett eller flere trinn skal utarbeide en Utviklingsplan for bruk av læringsteknologi
  • Planen sendes til Utdanningsetatens postmottak 
  • IKT-avdelingen registrerer plan og eventuell søknad om finansieringsstøtte i Websak
  • Planen behandles av fagavdelingene i UDA med bakgrunn i pedagogisk innhold og tekniske krav, og sendes deretter til skolens områdedirektør. 
  • Skolen får innvilget søknaden, eller tilbakemelding på hva som må utbedres før søknaden kan godkjennes. 


Skolen vil ikke få innvilget søknad om finansiering dersom nettverket på skolen ikke tåler økningen av antallet enheter som skolen ønsker å kjøpe inn. Da må nettverket utbedres først.  

Bruk av malen

Som støtte i skolens arbeid med utviklingsplanen, er det laget en mal. Malen kan brukes som den er, eller tilpasses. Hvis skolen ønsker det, kan planen gjerne lages i NYPOS  – så lenge hovedområdene i malen ivaretas. Eventuelle tillegg som ståstedsanalyser, risikovurderinger, milepælsplaner og annet, legges som vedlegg.

Skolens plan må behandles i skolens organer, herunder Driftsstyret. Den gjennomgås deretter av områdedirektør.

Innhold i utviklingsplanen

Skolens plan for bruk av læringsteknologi skal dekke syv områder, som det er viktige for en vellykket innføring av læringsteknologi:    

Last ned oversikt over innhold i utviklingsplan (pdf) 

Innledning: Visjon for prosjektet

Skolen beskriver kort rammen og visjonen for prosjektet, samt hvilke hovedmål de vil å oppnå. Konkretiser hvordan ansatte, elever og foresatte påvirkes av prosjektet. 

Område 1: Økt bruk av læringsteknologi

Skolen beskriver hvilke tiltak og mål som skal til for å oppnå de gode læringsopplevelsene. 

I denne sammenheng bør skolen benytte målbare indikatorer, som for eksempel måling av resultater fra Osloprøver, Nasjonale prøver og kartleggingsprøver. Målene sees i sammenheng med mål definert i skolens strategiske plan.

Område 2: Organisering på skolen

Skolen bestemmer hvordan innføringen av læringsteknologi skal organiseres på skolen.

  • Hvem i ledelsen som har hovedansvar for prosjektet?
  • Hvilken varighet har prosjektet?
  • Hvilke ressurspersoner skal være med på utviklingsarbeidet?

Skolen vurderer også om det er hensiktsmessig å opprette en endringsgruppe bestående av ressurspersoner fra ledelsen og personalet, som arbeider systematisk med kompetanseheving.

Område 3: Infrastruktur

Skolen må sikre at de har infrastruktur som støtter utvidelsen av antallet digitale enheter. For å innføre læringsteknologi i stor skala må skolen få en godkjenning fra Utdanningsetatens IKT-avdeling som bekrefter at skolen har nettverk med god nok kapasitet til å takle utvidelsen av antallet enheter.

Skolen må sørge for kompetanse som kan støtte opp om den tekniske løsningen. Dette kan være en egen IKT-ansvarlig eller at skolen kjøper tjenester fra ekstern leverandør.

Område 4: Kompetanseheving

Lærerens rolle er avgjørende for å lykkes med bruk av læringsteknologi. Skolen lager mål og tiltak for opplæring og utvikling av lærernes kompetanse. Kompetansehevingen sees i sammenheng med prosjektets varighet.

Område 5: Endret pedagogisk praksis

Skolenes pedagogiske mål, og mål om elevenes læringsutbytte, må ligge til grunn for innføring av læringsteknologi i stor skala. Endringene i pedagogisk praksis må sees i sammenheng med skolens strategiske plan.

Skolen beskriver hvordan digitale enheter skal bli en integrert del av undervisningen, blant annet gjennom planlegging, gjennomføring og vurdering. Skolen tydeliggjør tiltak for å sikre en enhetlig praksis.

Område 6: Informasjon og forankring

For å lykkes med innføring av læringsteknologi i stor skala er det viktig å forankre prosjektet i skolens fora, f.eks. Driftsstyret, FAU, MBU og elevrådet. I tillegg trenger ansatte, elever og foresatte tilgang på god informasjon. Det er viktig at de vet hva endringen innebærer, hvorfor skolen gjør dette og hvordan digitale læringsprosesser foregår. Skolen må tydeliggjøre tiltak som sikrer god informasjon og forankring.

Område 7: Valg av læringsteknologi

Skolen tar stilling til hvilken form for læringsteknologi og læringsressurser som skal benyttes. Lag gjerne en listen over hvilke applikasjoner og FEIDE-ressurser som skal benyttes.

Vedlegg til skolens plan

I tillegg til å utarbeide en plan for bruk av læringsteknologi må skolen også lage en finansieringsplan og en milepælsplan. Det er utarbeidet egne maler for dette.

Finansieringsplan

Større investeringer må planlegges og forelegges skolens driftsstyre. I finansieringsplanen må skolen synliggjøre kostnader og finansiering gjennom hele økonomiplanperioden. Oppgraderinger og vedlikehold skal også inngå i planen, samt eventuelle kostnader til kompetanseutvikling.

Last ned mal for finansieringsplan

Milepælsplan

Milepælsplanen gir en oversikt over milepæler eller delmål i utviklingsplanen og eventuelle avhengigheter mellom disse.

Milepælsplanen inneholder en oversikt over hvilke ressurspersoner som har ansvar for oppfølging av hvilke milepæler, og tidsfrister for når disse skal være nådd.

Erfaring viser at det er viktig med en milepælplan som viser hvor organisasjonen skal være når, hvem som har ansvar for oppgavene og hvordan det skal evalueres underveis.

Last ned mal for milepælsplan