Hovedseksjon

Kommunikasjon

Lærere med nettbrett

Skolen må utarbeide en kommunikasjonsplan for innføringen.

Kommunikasjon med ansatte

God forankring av valget om å innføre en enhet per elev i lærerkollegiet, er avgjørende for å sikre oppslutning om nye arbeidsmetoder, og for å sikre at lærerne kan gi god informasjon videre til elever og foresatte. Lærerne må ha god kjennskap til hva skolen skal oppnå med økt bruk av læringsteknologi, og god kunnskap om hvordan de nye ressursene skal brukes.

Viktige elementer i informasjonen til ansatte er:

 • Hvilke trinn/grupper som får en enhet per elev og hvilke planer som foreligger for øvrige trinn
 • Bakgrunn for det pedagogiske valget/endringen
 • Hvilke konkrete forventninger som stilles til praksisendring
 • Hvordan overgangen er tenkt løst i pedagogiske felleskap
 • Forventningene til selvlæring og hva skolen vil sørge for av kompetanseheving
 • Hvordan opplæringen av de ansatte vil foregå
 • Hvordan opplæringen av de foresatte vil foregå
 • Hva slags informasjon de foresatte vil få
 • Skolens policyer rundt personlig enhet for ansatte og for elever: Ansvar, personvern o.l
 • Fremdriftsplan for implementering


Informasjon til foresatte

Det er viktig at foresatte får god informasjon om hva overgangen til bruk av nettbrett/PC i undervisningen innebærer for dem som foresatte, og for eleven.

Før skolestart bør foresatte få informasjon om:

 • Hva endringen innebærer for skolen, elever og foresatte.
 • Hvorfor skolen gjør dette: Beskrivelse av de pedagogiske valgene
 • Hvordan bruk av digitale verktøy i undervisningen foregår
 • Kjøreregler og policyer for bruk av den digitale enheten
 • Hva slags ansvar som hviler på familien mht. å ta vare på enheten
 • Innholdet i kontrakt for utlevering av enhet
 • Oppgaver og krav til foresatte (om enhet skal være ladet opp når eleven ankommer skolen og liknende).
 • Policy for privat bruk av enheten
 • Erstatningsansvar/hva skjer om den blir ødelagt

Ved skolestart anbefales det at skolen arrangerer en "foresattkveld". Her overleveres enheten, og foresatte får all informasjon de har behov for.

Tema på foresattkvelden kan eksempelvis være:

 • Hvorfor skolen velger å ta i bruk digitale verktøy
 • Hvordan en digital skolehverdag med en enhet per elev ser ut
 • Tilbud om videre opplæring (en ny foresattkveld, e-læring, manualer og liknende
 • Fellesinformasjon om digitale enheter i Osloskolen, utarbeidet av UDA 

Informasjon om at policyer og annen info om nettbrett bør være tilgjengelig på skolens nettsider, da dette har offentlig interesse.

Informasjon til elevene

Skolen må gjøre egne vurderinger av hva slags informasjon elevene har behov for. Eldre elever vil ha behov for annen informasjon enn skolestartere. Eldre elever vil også kunne bidra med innspill og tilbakemeldinger i innføringsfasen og videre i prosessen.   

Bruk av informasjonskanal vil være avhengig av alder. Informasjonen til elevene må inneholde policyer, informasjon om nettvett og digitalt læringsmiljø.

Sentral informasjon som gis muntlig, må i tillegg finnes skriftlig.