Veiledning

Skoler kan søke om søke om veiledning og råd fra Utdanningsetaten angående Skoleplattform Oslo og læringsteknologi generelt. 

Støtte og bistand tilbys innenfor følgende områder:

Ledelse

Skoler kan få støtte til skoleutvikling ved hjelp av teknologi: Mål, strategier og ledergrep.

Kompetanseheving

Skoler kan få veiledning i bruk av nettbrett/PC i læringsmiljøet (metoder, prosesser, muligheter, læringsopplegg), samt bruk av tjenester i Skoleplattform Oslo.

Veilederteam

Utdanningsetaten har et eget veiledningsteam som gir støtte til skolene. Læringsteknologiteamet består av seks ansatte fra skoler i Oslo med ulik kompetanse innenfor læringsteknologi. Alle veilederne jobber på en osloskole, samtidig som de fungerer som veileder.

Veilederne bistår skoler som ønsker å ta i bruk læringsteknologi, og legge til rette for kompetanseheving av ansatte. I tillegg holder veilederteamet webinarer og en rekke sentrale kurs rettet mot pedagogisk ansatte for alle skoleslag. For å ta kontakt med veilederteamet, send e-post til: iktveilederne@osloskolen.no

Rammeavtale

For å imøtekomme skolenes behov for støtte til å utvikle effektiv undervisning ved bruk av læringsteknologi, skal det inngås rammeavtale(r) med eksterne leverandører for å dekke behov for kompetanse og kapasitet. Utdanningsetaten tar sikte på å få avtalen(r) på plass så snart som mulig.

Til sammen vil dette utgjøre en veiledningsressurs alle skoler i Oslo kan støttes av, ikke bare skoler som innfører en digital enhet per elev.