Skolens ledelse: En nøkkelfaktor

Det er viktig at skolens ledelse setter seg tydelige mål for hvorfor de vil bruke digitale enheter som læringsverktøy og hva dette kan tilføre læringen. Mål, visjon og strategi for bruk av læringsteknologi formidles til elever, ansatte og foresatte, slik at de også engasjeres i satsningen.

Et pedagogisk utviklingsprosjekt

Innføring av læringsteknologi i stor skala er ikke et teknologiprosjekt, men et pedagogisk utviklingsprosjekt. Skoleutvikling og gjennomføring av større pedagogiske prosjekter krever nøye planlegging, noe som kan være både tid- og ressurskrevende. Innføring av én enhet per elev kan i tillegg kreve omorganisering i personalet og endring i pedagogisk praksis.

Deling av erfaringer og inspirasjon fra andre skoler har vist seg å være veldig nyttig. Det er derfor viktig at skoler som satser på økt bruk av læringsteknologi setter av tid til nettverksbygging og samarbeid med andre skoler.

Fokusområder for skoleledelsen

På bakgrunn av erfaringer gjort av skoler som har innført én enhet per elev, er det skissert noen fokusområder for skoleledelsen:

  • Hva er skolens visjon for prosjektet?
  • Hvilken læringsteknologi skal skolen satse på?
  • Hvordan øke bruken av læringsteknologi?
  • Hvordan skal organiseringen på skolen foregå?
  • Hva er status for skolens infrastruktur (f.eks. nettverk)?
  • Hvordan skal ledelsen tilrettelegge for kompetanseutvikling?
  • På hvilken måte må skolen endre sin pedagogiske praksis?
  • Hvilke tiltak gjør ledelsen med tanke på informasjon og forankring ut til ansatte, elever og foresatte?

 

Utarbeide plan for bruk av læringsteknologi

Det er besluttet at alle skoler som vil innføre én digital enhet til hver elev på ett eller flere trinn, leverer en plan for bruk av læringsteknologi. Det er utarbeidet en egen mal for dette og planen må være i tråd med kravene i malen. Planen lages uavhengig av om skolen søker Utdanningsetaten om bistand til finansiering eller ikke. Det anbefales at planen lages i NYPOS, men den kan også leveres i andre format, så lenge hovedområdene i malen er ivaretatt. Skolens plan behandles først i skolens egne organer, herunder Driftsstyret. Planen gjennomgås deretter av områdedirektør.

Skoler som allerede har sendt inn søknad om finansieringsbistand, vurderer om innsendt søknad er i samsvar med kravene i malen. Hvis skolene ser at søknaden ikke oppfyller kravene, justeres søknaden i tråd med malen og sendes inn på nytt.

På sikt forventes alle skoler å ha en plan

På sikt er det forventet at alle skoler har en plan for bruk av læringsteknologi. Planen sees i sammenheng med skolens strategiske plan og skolens plan for bruk av Skoleplattform Oslo. Plan for bruk av læringsteknologi er en oppfølging av byrådssaken om læringsteknologi.

Byrådets strategi for læringsteknologi i Osloskolen (byrådssak 247/2016) ble enstemmig tatt til orientering i bystyrets møte 10.05.2017. I saken står det blant annet at "(...)alle skolene i Oslo må ha en plan for læremidler og hvordan læringsteknologi skal integreres i fagene, i tråd med føringer og suksesskriterier i denne strategien".

Kultur- og utdanningskomiteen gikk i sin behandling av strategien enstemmig inn for å be byrådet "(...) legge fram notat med positive og negative sider knyttet til 1:1-dekning fra første klasse". I den sammenheng viser Utdanningsetaten til den nylig utgitte rapporten om Bærum kommunespilotprosjekt "Digital skolehverdag".