Forskning og erfaringer

Elev med nettbrett

Positive erfaringer fra skoler som bruker 1:1 viser blant annet:

 • En bredere faglig kompetanse og gode muligheter for utforskende læring
 • Bedre tilpasset opplæring
 • Økt fokus på digitale ferdigheter
 • Mer aktivitet blant elevene
 • Større muligheter for samhandling og samarbeid

Forskning viser også at bruk av læringsteknologi kan virke forstyrrende hvis teknologien ikke er godt nok forankret i en overordnet pedagogikk, og dersom lærerne ikke har god kompetanse i hvordan teknologien bør benyttes. 

Erfaringer fra skolebesøk

For å innhente erfaring om bruken av læringsteknologi, har skoleledere fra Osloskolen og representanter fra Utdanningsadministrasjonen gjennomført en rekke besøk ved skoler i Oslo og omegn, samt to studiereiser til skoler i Storbritannia og Sverige.

De viktigste erfaringene fra disse besøkene er:

 • Innføring av 1:1 er ikke et teknologiprosjekt, men et pedagogisk utviklingsprosjekt. Bruken av læringsteknologi må tas inn i det ordinære arbeidet med skoleutvikling og ses i sammenheng med de overordnede målene for skolen.
 • Lærernes ferdigheter og kompetanse er en viktig suksessfaktor, men erfaring viser at målrettet ledelse er nøkkelfaktoren – også til utvikling av lærernes beredskap. Innføringen av læringsteknologi på skolen krever tydelig og bevisst lederskap, med en gjennomtenkt visjon og strategi. 
 • Skolens ledelse setter seg tydelige mål for hvorfor de vil bruke nettbrett/PC som læringsverktøy og hva dette kan tilføre læringen. Dette må formidles til elever, ansatte og foresatte, og det er viktig at de engasjeres i satsningen.
 • For å lykkes må teknologien som benyttes være enkel, lett tilgjengelig og til å stole på. 
 • Nettbrett/PC er ikke kun et redskap for å konsumere informasjon. Med tilgang til mange ulike funksjoner som kamera/video, lydopptaker, internett og programmer for tekstproduksjon, får elevene større muligheter til å være aktive produsenter. 
 • Skolene fokuserer på å utvikle elevenes ferdigheter og kompetanse for en fremtid og et arbeidsmarked vi vet lite om i dag.
 • Skolene fokuserer på å utvikle elever som kan ta selvstendige valg.


I tillegg fant gruppen noen felles suksesskriterier. Disse kriteriene er:

 • Tydelige mål og planer for bruken
 • Fokus på bedre læring – ikke på teknologi
 • Ledelsen har kontroll og gjennomføringskraft
 • Motiverte lærere som ønsker å endre sin undervisningspraksis
 • Alltid tilgang på enhetene
 • Stabile tekniske løsninger som er enkle å administrere


Artikler om læringsteknologi i skolen

Bærum kommune: Hva vet vi om digital skolehverdag?  

Bærum kommune: Evaluering av digital skolehverdag (pdf)  av Rambøll, 2017 

Digitalisering av skolen: De største utfordringene av Simen Spurkland og Marte Blikstad- Balas, 2016

Digital læring i Askerskolen, sluttrapport fra følgeforskning av Cathrine E. Tømte, Sabine Wollscheid, Markus M. Bugge og Frida Felicia Vennerød-Diesen, NIFU, 2019 

Erfaringer i skoler som opplever å ha lykkes med bruk av nettbrett og/eller pc i sin grunnleggende lese- og skriveopplæring  Statped (og senter for IKT i utdanningen), 2016

Framtidens skole, Ludvigsen, Sten, 2015

Med ARK&APP - Bruk av læremidler og ressurser for læring på tvers av arbeidsformer av Gilje, Øystein, 2016 

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL) i videregående opplæring, av Krumsvik, Rune, 2013

An Evaluation of iPad Implementation Across A Network of Primary Schools in Cardiff av Professor Gary Beauchamp og Emily Hillier

Improving literacy skills through learning reading by writing: The iWTR method presented and tested av Genlott, Annika Agélii, 2013 

iPad Scotland Evaluation (pdf) av Kevin Burden, Paul Hopkins, Dr Trevor Male, Dr Stewart Martin, Christine Trala, 2012

Uptake and Use of Digital Technologies in Primary and Secondary Schools – a Thematic Review of Research
av Anders D. Olofsson, J. Ola Lindberg, Göran Fransson og Trond Eiliv Hauge, 2015

Use of tablets in primary and secondary school – a case Study av Kongsgården og Krumsvik, 2016

The Flipped Classroom: A Survey of the Research (pdf) av Jacob Lowell Bishop og Dr. Matthew A Verleger, 2013