Forskning og erfaringer

Elev med nettbrett

Positive erfaringer fra skoler som bruker 1:1 viser blant annet:

 • En bredere faglig kompetanse og gode muligheter for utforskende læring
 • Bedre tilpasset opplæring
 • Økt fokus på digitale ferdigheter
 • Mer aktivitet blant elevene
 • Større muligheter for samhandling og samarbeid

Forskning viser også at bruk av læringsteknologi kan virke forstyrrende hvis teknologien ikke er godt nok forankret i en overordnet pedagogikk, og dersom lærerne ikke har god kompetanse i hvordan teknologien bør benyttes. 

Erfaringer fra skolebesøk

For å innhente erfaring om bruken av læringsteknologi, har skoleledere fra Osloskolen og representanter fra Utdanningsadministrasjonen gjennomført en rekke besøk ved skoler i Oslo og omegn, samt to studiereiser til skoler i Storbritannia og Sverige.

De viktigste erfaringene fra disse besøkene er:

 • Innføring av 1:1 er ikke et teknologiprosjekt, men et pedagogisk utviklingsprosjekt. Bruken av læringsteknologi må tas inn i det ordinære arbeidet med skoleutvikling og ses i sammenheng med de overordnede målene for skolen.
 • Lærernes ferdigheter og kompetanse er en viktig suksessfaktor, men erfaring viser at målrettet ledelse er nøkkelfaktoren – også til utvikling av lærernes beredskap. Innføringen av læringsteknologi på skolen krever tydelig og bevisst lederskap, med en gjennomtenkt visjon og strategi. 
 • Skolens ledelse setter seg tydelige mål for hvorfor de vil bruke nettbrett/PC som læringsverktøy og hva dette kan tilføre læringen. Dette må formidles til elever, ansatte og foresatte, og det er viktig at de engasjeres i satsningen.
 • For å lykkes må teknologien som benyttes være enkel, lett tilgjengelig og til å stole på. 
 • Nettbrett/PC er ikke kun et redskap for å konsumere informasjon. Med tilgang til mange ulike funksjoner som kamera/video, lydopptaker, internett og programmer for tekstproduksjon, får elevene større muligheter til å være aktive produsenter. 
 • Skolene fokuserer på å utvikle elevenes ferdigheter og kompetanse for en fremtid og et arbeidsmarked vi vet lite om i dag.
 • Skolene fokuserer på å utvikle elever som kan ta selvstendige valg.


I tillegg fant gruppen noen felles suksesskriterier. Disse kriteriene er:

 • Tydelige mål og planer for bruken
 • Fokus på bedre læring – ikke på teknologi
 • Ledelsen har kontroll og gjennomføringskraft
 • Motiverte lærere som ønsker å endre sin undervisningspraksis
 • Alltid tilgang på enhetene
 • Stabile tekniske løsninger som er enkle å administrere


Forskningsartikler om læringsteknologi i skolen

Improving literacy skills through learning reading by writing: The iWTR method presented and tested av Genlott, Annika Agélii, 2013 

Med ARK&APP - Bruk av læremidler og ressurser for læring på tvers av arbeidsformer av Gilje, Øystein, 2016 

Teaching with technology av Hooper, S., & Rieber, L. P., 1995 

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL) i videregående opplæring, av Krumsvik, Rune, 2013

Use of tablets in primary and secondary school – a case Study av Kongsgården og Krumsvik, 2016

Framtidens skole, Ludvigsen, Sten, 2015

Erfaringer i skoler som opplever å ha lykkes med bruk av nettbrett og/eller pc i sin grunnleggende lese- og skriveopplæring Senter for IKT i Utdanningen, 2016

Digitalisering av skolen: De største utfordringene av Simen Spurkland og Marte Blikstad- Balas, 2016