Hovedseksjon

Bruk av én enhet per elev (1:1)

Elev med nettbrett

De siste årene har bruk av digitale verktøy og læringsteknologi økt kraftig og mange skoler i Oslo kommune har nå såkalt 1:1 dekning, det vil si at alle elever har en egen digital enhet.

Kommunen har valgt å la skoleledere og profesjonsfellesskapet på hver skole bestemme når implementeringen skal skje. Pr. 31.1.2021 har 114 av 134 grunnskoler en digital enhet pr elev. Av disse er det 66 rene barneskoler, 25 rene ungdomskoler og 23 skoler med kombinert barne- og ungdomstrinn. I tillegg finnes det én skole 8.–13. trinn som også har 1:1.

Elever på videregående skole har hatt en egen digital enhet siden 2008–2009.

Suksesskriterier

Basert på felles erfaringer fra skoler som allerede har 1:1, er det skissert noen suksesskriterier for en vellykket innføring.

Disse kriteriene er:

 • Tydelige mål og planer for bruken av læringsteknologi
 • Fokus på bedre læring – ikke på teknologi
 • Ledelsen har kontroll og gjennomføringskraft
 • Motiverte lærere som ønsker å endre sin undervisningspraksis
 • Alltid tilgang på enhetene
 • Stabile tekniske løsninger som er enkle å administrere

Læringsteknologi må ses i sammenheng med ordinær skoleutvikling 

Med én digital enhet per elev (1:1) får elevene tilgang til teknologien hele skoledagen, og i mange tilfeller vil elevene også kunne benytte enheten utenom skoletid. Bruken av læringsteknologi blir på den måten en naturlig del av undervisningen. Innføring av læringsteknologi bør derfor tas inn i det ordinære arbeidet med skoleutvikling og sees i sammenheng med de overordnede målene for skolen. 

Fokusområder ved bruk av læringsteknologi:

 • Hvordan skal læringsteknologi være et redskap for læring på skolen?
 • Hvordan sikre at implementeringen fører til mer læring hos elevene?
 • Har de ansatte på skolen nødvendig kompetanse?
 • Hvilke tiltak må eventuelt iverksettes for å øke kompetansen blant personalet?
 • Har skolen nødvendige ressurser og kapasitet?
 • Hvordan skal skolen organisere seg for å støtte opp om at teknologien bidrar til elevenes læring?
 • Hvordan skal læringsteknologi sees i sammenheng med skolens pedagogiske målsettinger?
 • Hvordan passer økt bruk av læringsteknologi inn i skolens visjon?