Innføring av én enhet per elev (1:1)

Elev med nettbrett

Felles erfaringer fra skoler i Oslo og omegn, samt skoler i Storbritannia og Sverige, har resultert i noen felles anbefalinger og suksesskriterier for vellykket innføring av 1:1.

Disse kriteriene er:

 • Tydelige mål og planer for bruken av læringsteknologi
 • Fokus på bedre læring – ikke på teknologi
 • Ledelsen har kontroll og gjennomføringskraft
 • Motiverte lærere som ønsker å endre sin undervisningspraksis
 • Alltid tilgang på enhetene
 • Stabile tekniske løsninger som er enkle å administrere


Innføring av læringsteknologi ses i sammenheng med ordinær skoleutvikling 

Med én digital enhet per elev (1:1) får elevene tilgang til teknologien hele skoledagen, og i mange tilfeller vil elevene også kunne benytte enheten utenom skoletid. Bruken av læringsteknologi blir på den måten en naturlig del av undervisningen. Innføring av læringsteknologi bør derfor tas inn i det ordinære arbeidet med skoleutvikling og sees i sammenheng med de overordnede målene for skolen. 

Følgende punkter bør gjennomgås før skolen går til anskaffelse av en enhet per elev (1:1):

 • Hvordan skal læringsteknologi være et redskap for læring på skolen?
 • Hvordan skal vi sikre at innføringen fører til mer læring hos elevene?
 • Har de ansatte på skolen nødvendig kompetanse?
 • Hvilke tiltak må eventuelt iverksettes for å øke kompetansen blant personalet?
 • Har skolen nødvendige ressurser og kapasitet til å iverksette og gjennomføre prosjektet?
 • Hvordan skal skolen organisere seg for å sikre en vellykket gjennomføring av prosjektet?
 • Hvordan skal læringsteknologi sees i sammenheng med skolens pedagogiske målsettinger?
 • Hvordan passer økt bruk av læringsteknologi inn i skolens visjon?

 

Anbefalt modell for innføring av læringsteknologi i stor skala

Det anbefales å starte innføringen i liten skala, for deretter å øke omfanget etter hvert. Basert på erfaringer gjort av flere skoler har dette vist seg å være en vellykket modell. Erfaringer tilsier også at det er mest hensiktsmessig å starte på ett helt trinn fremfor én enkelt klasse.

Innføring i liten skala har gjort det lettere å kontrollere selve innføringen både teknisk og i klasserommet. I tillegg sikrer modellen en tettere oppfølging av både elever, lærere og foresatte. Erfaringene skolene har høstet har vist seg nyttige og overførbare ved oppskalering.

Dersom skolen velger å innføre en enhet per elev (1:1) på hele skolen samtidig, er det viktig med et ekstra stort fokus på organisering, planlegging, opplæring og oppfølging. Skolen må også vurdere hvilke apper og ressurser de ønsker å bruke, og sørge for at informasjonssikkerhet og personvern er i varetatt.