Standpunktvurdering våren 2020

Denne våren har det oppstått uventede utfordringer med å gjennomføre standpunktvurdering fordi mye av opplæringen har foregått hjemme. Regjeringen har besluttet å avlyse alle ordinære eleveksamener i grunnskolen og videregående opplæring våren 2020. Det skal kun avholdes privatisteksamener og særskilte eksamener i videregående opplæring. Elevene får fullverdig vitnemål uten eksamen, og dette vil ikke få konsekvenser for inntak til videregående opplæring eller høyere utdanning.

Informasjonen som publiseres her oppdateres fortløpende og tar utgangspunkt i informasjon fra Utdanningsdirektoratets nettsider om eksamen, standpunkt og vitnemål.

Nettressurser tilgjengelig for alle skoler

Høgskolen i Innlandet har opprettet en ressursside "Dugnad standpunktvurdering" spesielt for denne perioden. UDA anbefaler alle skoler å bruke og bidra inn i denne ressursen. Denne nettressursen er laget for at lærere på ungdomsskoler og videregående skoler skal få ekstra støtte i standpunktvurderingen våren 2020.

Her løftes viktige aspekter ved standpunktvurdering frem og det gis mulighet til å diskutere og dele smarte måter å gjennomføre standpunktvurdering på i ulike fag med andre skoler.

Det er egen pålogging for å bruke ressursen. Noen lærere vil allerede ha en bruker i plattformen fra før (fra SkoleVFL for eksempel) og kan gå rett inn. Andre må opprette en bruker først.

Høgskolen i Innlandet har samlet nettressurser om Standpunktvurdering 2020 og arrangerer også en rekke aktuelle webinarer, som du kan melde deg på.  

God underveisvurdering en forutsetning for god standpunktvurdering

Det er forskrift til opplæringslovens kapittel 3 om individuell vurdering som gjelder for underveisvurdering og sluttvurdering. Kompetansen eleven har vist underveis i opplæringen skal være en del av grunnlaget for vurdering når standpunktkarakteren i fag skal fastsettes (jf. §3-16). Lærere kjenner sine elever og hadde mye kunnskap om dem før Koronakrisen startet. Det er derfor viktig å ta i bruk kunnskap om det en allerede vet om elevene fra før.

Halvårsvurderingen som ble satt til jul kan være en del av grunnlaget for standpunktvurdering, men ettersom halvårsvurderingen beskriver kompetansen eleven har nådd ut fra det som var forventet på tidspunktet for vurderingen vil den ikke fange opp elevens kompetanse og progresjon det siste halvåret. 

Standpunktvurdering skal baseres på et bredt vurderingsgrunnlag

Nye undervisningssituasjoner kan føre til at mange lærere synes det er utfordrende å tilrettelegge for at elevene får vist sin kompetanse som gir et bredt vurderingsgrunnlag som grunnlag for standpunktkarakter (jf. § 3-18).

For å sikre at alle elever får standpunktkarakter, er det viktig at skolene jobber på en slik måte at lærerne kan overta for hverandre dersom faglærer blir syk el.l. For at lærere skal få tilstrekkelig vurderingsgrunnlag, må faglærer og skoleledelsen formidle til elevene at de deltar i hjemmeundervisningen slik de normalt gjør på skolen (jf. Udir).

I følge Utdanningsdirektoratet bør ikke innleveringer og prøver bli så dominerende i undervisningen, slik at elevene får en følelse av at de hele tiden blir målt på det de gjør. Det er viktig å legge til rette for aktiviteter der elevene har rom for å prøve. Det er også viktig å gi elevene mulighet til reflektere over egen kompetanse og utvikling.

Kompetanse er ifølge læreplanverket for Kunnskapsløftet: «evnen til å løse oppgaver og mestre komplekse utfordringer. Elevene viser kompetanse i konkrete situasjoner ved å bruke kunnskaper og ferdigheter til å løse oppgaver.

Fra høsten 2020 er kompetansebegrepet noe endret ved at det står at kompetanse skal bidra til at elevene skal "mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner". Dette har elevene allerede nå blitt utfordret til på grunn av hjemmeskolesituasjonen.

I de fag lærere mangler vurderingsgrunnlag må lærere nå planlegge for hvordan elevene skal få vist sin kompetanse på ulike måter. Lærere kan for eksempel be elevene dokumentere arbeidsprosessene sine, strategier og tenkemåter, gjennom foto, video, lydopptak, tekst eller ulike former for presentasjoner.

Elevene kan også for eksempel bli bedt om å forbedre, vurdere, kommentere eller reflektere rundt tidligere innleverte arbeider. I fagsamtaler med elevene får elevene mulighet til å utdype, forklare, problematisere og reflektere kritisk over en skriftlig innlevering eller annet produkt. Det vil utdype lærerens forståelse av elevens kompetanse og kan også kvalitetssikre at det er eleven selv som står bak det innleverte produktet.

Fravær

I perioden 13. mars og ut skoleåret, skal ikke skolene føre fravær på vitnemålet eller kompetansebeviset. Dette gjelder både grunnskole og videregående skole. Dette innebærer også at skolene ikke skal registrere udokumentert fravær jf. reglene om fravær i videregående skole.

Lærerne må likevel ha oversikt over elevenes deltakelse i opplæringen. For at lærerne skal ha grunnlag for å sette standpunktkarakter er elevenes deltakelse og innlevering av skolearbeid viktig. Elever som ikke deltar aktivt i opplæringen, også i perioden med hjemmeundervisning, risikerer å ikke få karakter i faget. Du kan lese mer om fravær på nettsidene til Udir

Frist for å sette standpunktkarakter

I Forskrift til opplæringsloven § 3-18 Standpunktkarakterar i fag, 3. og 4. ledd fremgår det at "Standpunktkarakterar i fag med sentralt gitt eksamen skal fastsetjast seinast dagen før fellessensurmøtet. Standpunktkarakterar i fag med lokalt gitt eksamen skal fastsetjast seinast dagen før skolen gjennomfører den første lokalt gitte eksamen i faget på det aktuelle trinnet innanfor utdanningsprogrammet."

I forbindelse med at regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige eksamener på 10. trinn og på vgs, bortfaller kravene til å sette standpunkt før eksamen og før fellessensur. Det betyr at skolene kan sette standpunktkarakterer helt mot slutten av skoleåret.

Frister:

  • For 10. trinn har UDA satt en felles dato for føring av standpunktkarakterer i alle fag til 11. juni og dato for offentliggjøring av standpunktkarakterene til 15. juni.
  • For vg3 er siste frist for publisering til elever satt til 12. juni.
  • For vg1 og vg2 kan skolene avgjøre siste frist lokalt.

Når standpunktkarakterer skal settes er det viktig at det settes av god tid til kommunikasjon mellom elever og faglærere om hvilken grad av måloppnåelse elevene har oppnådd i fagene. Eventuelle uklarheter kan da oppklares.

Fagrapport

Fagrapporter skal skrives i alle fag. Siden eksamen er avlyst, vil ikke fagrapporten ha betydning for utarbeidelse av eksamensoppgaver eller gjennomføring av eksamen i år. En fagrapport er et dynamisk dokument, og de fleste har måttet endre på sine undervisningsplaner på grunn av hjemmeundervisning i vår. Dette kan tydeliggjøres i fagrapporten at elvene har fått den undervisningen de har krav på i de enkelte fag.

En fagrapport skal synliggjøre at alle kompetansemål i faget er gjennomgått og hvilke vurderingsmetoder og vurderingssituasjoner som ligger til grunn for standpunktvurderingen. Elevene må gjøres kjent med innholdet i fagrapporten og hvor de finner den. Dette kan gjøres gjennom fagsamtale mellom elev og faglærer, hvor man samtaler om elevenes utvikling og oppnådde kompetanse i faget. Ved en eventuell klage på standpunktkarakteren, kan det vises til fagrapporten som dokumenterer elevens opplæring og vurdering i faget.

Du finner skjema for fagrapport på Tavla (krever innlogging)

Digitale samtalegrupper i valgfag, arbeidslivsfag og praktiske og estetiske fag

Perioden med hjemmeundervisning har gitt erfaring med at det kan være utfordrende å legge til rette for at elevene får vist sin kompetanse i blant annet valgfag, arbeidslivsfag og praktiske og estetiske fag. 

I samarbeid med lærerspesialister i Osloskolen er det utarbeidet noen råd og tips til lærere som skal gjennomføre standpunktvurdering i disse fagene

Det er lagt til rette for digitale samtalegrupper for å diskutere mulige løsninger og måter å jobbe med vurdering i perioden med hjemmeundervisning. Gruppene kan fortsette ved behov etter at skolene åpner, blant annet for å utveksle erfaringer med undervisning etter de gjeldene smittverntiltakene i fagene. Vi vil videreutvikle nettverk for lærere i praktiske og estetiske fag.

Ta kontakt med

Thomas Bach Bernås (kroppsøving og svømming), Tlf. 960 91 824

Irene Brodshaug (musikk, mat og helse. Kunst og håndverk, arbeidslivsfag og valgfag), Tlf. 988 80 613