Hovedseksjon

Vold og trusler i Osloskolen 2022

– I Osloskolen skal vi ha trygge og gode arbeids- og skolemiljøer. Vi prioriterer høyt å styrke arbeidet med å forebygge vold og trusler. Tallene viser at de fleste ansatte ikke blir utsatt for vold, men når det likevel skjer er det alvorlig, sier Anita Capjon Bergh, konstituert divisjonsdirektør i Utdanningsetaten.

I 2022 ble det meldt inn 4964 saker. Dette er en økning sammenlignet med pandemiårene, men tilsvarer omtrent det samme nivået som før pandemien, med 4840 hendelser i 2019.  

I 2020 og 2021 ble det ble meldt inn 3099 og 3576 saker.  I denne perioden var Osloskolen stengt i lange perioder, og elevene var mindre på skolen enn vanlig. Dette kan være en årsak til nedgangen i tallene for 2020 og 2021.

Flest rapporterte hendelser blant de yngste elevene

De fleste hendelsene som er rapportert gjelder for barn mellom 6 og 12 år. Mange hendelser gjelder de samme barna. Assistenter og ufaglærte melder om flest hendelser. 

1803 hendelser gjelder barneskolen, mens det er meldt om 136 hendelser i ungdomsskolen og 120 hendelser på videregående skole. 

Spesialskoler 

I 2022 ble det meldt inn 2388 hendelser fra spesialskoler og i spesialgrupper/tilrettelagt opplæring.   
– Alle barn og unge skal ha en plass i Osloskolen, også de som krever mer av oss. Det er ikke unaturlig at det er flere episoder på spesialskoler og i spesialgrupper. Derfor må vi både jobbe med å forebygge hendelser og sørge for at våre ansatte får støtte etter en hendelse når elever utfordrer.  Dette har høy prioritet hos oss, sier Capjon Bergh. 

15 millioner til arbeid mot vold og trusler

Vold og trusler om vold er en samfunnsutfordring, som gjenspeiler seg i skolen og i arbeidslivet. Bystyret har bevilget 18 millioner i 2022 og 15 millioner i 2023 til arbeidet med vold og trusler i Osloskolen. I 2023 har alle Osloskolene fått tilbud om et praktisk kurs i håndtering av vold og trusler.  
Vi har gjennomført en undersøkelse blant ansatte på skolene i Oslo, der vi har spurt de ansatte om å vurdere egen og skolens kompetanse knyttet til håndtering av vold og trusler.  
- Undersøkelsen vil gi oss nyttig informasjon om hva vi bør vektlegge i opplæringen. Vi må sørge for at ansatte i skolen vet hvordan de skal jobbe forebyggende og hva de skal gjøre hvis det oppstår en hendelse. Opplæring til de ansatte og ledere er det aller viktigste, og nå gjennomfører vi et felles kompetanseløft for alle som jobber i skolen, sier Capjon Bergh.

Bakgrunn om rapporteringen

Utdanningsetaten utarbeider årlig en oversikt over hendelser knyttet til vold og trusler mot ansatte i Osloskolen. Rapporten er basert på ansattes egenrapportering. Hensikten med rapporteringen er å sikre god oppfølging av ansatte og elever, oversikt over antall hendelser, samt iverksette forebyggende tiltak. Det er den ansatte selv som vurderer alvorlighetsgraden av hendelsen i denne rapporteringen.