Skolebidragsindikatorer for Osloskolen: - Gode resultater på barnetrinnet, krever innsats på ungdomstrinnet

Elever i klasserom

- Jeg er veldig glad for de gode resultatene på barnetrinnet. Samtidig er jeg bekymret for utviklingen på ungdomstrinnet. Osloskolen er allerede i gang med tiltak for å forbedre motivasjon og læring på ungdomstrinnet, og denne innsatsen må fortsette og forsterkes, sier Kari Andreassen, direktør i Utdanningsetaten. 

Byrådet i Oslo har varslet en sak om å øke motivasjon og læring på ungdomstrinnet. I denne saken foreslås det en rekke tiltak. Utdanningsetaten vil følge opp dette viktige arbeidet fremover.

- Vi vet at motivasjon er grunnleggende for læring. Alle i skolen må jobbe sammen for å bidra til å opprettholde og styrke elevenes motivasjon gjennom hele grunnskolen.

Fra resultatene på nasjonale prøver og eksamen vet vi at elevene i Osloskolen gjør det stadig bedre. Skolebidragsindikatorene gir verdifull informasjon og et godt grunnlag for videre arbeid i Osloskolen.

Fakta om skolebidragsindikatorer for Osloskolen:

Oslo har et godt skolebidrag for elever på 1.-4. trinn. 66 prosent av skolene har et skolebidrag som ligger over det nasjonale snittet, mens kun fire skoler har skolebidrag under snittet.

  • 1-4. trinn: Oslos resultater på 1.-4. trinn er betydelig bedre enn andre fylker. I hele landet ligger 18 prosent av skolene over landssnittet. Fylkene som kommer nærmest Oslo er Hedmark med 31 prosent, og Akershus med 24 prosent. Oslo skiller seg også positivt ut med bedre skolebidrag sammenlignet med de andre storbykommene.
  • 5-7. trinn: Også på 5.-7. trinn har Oslo et positivt skolebidrag. 90 prosent av skolene har skolebidrag som ligger over eller jevnt med det nasjonale snittet. Oslo er det fylket som har høyest andel skoler over snittet (44 prosent) og lavest andel skoler under snittet (10 prosent). Oslo har også på 5.-7. trinn gode resultater sammenlignet med de andre storbykommunene.
  • Ungdomstrinnet: På 8.-10 trinn er skolebidraget i Oslo svakere. 68 prosent av skolene har et skolebidrag som ligger på det nasjonale snittet. Fire skoler (8 prosent) bidrar bedre enn snittet, mens 13 skoler (25 prosent) har et skolebidrag som ligger under snittet. Oslo har sammen med Finnmark og Nordland et skolebidrag som ligger signifikant under landssnittet. Av storbykommunene er Oslo den eneste som har et skolebidrag som ligger under snittet.

 

Utdanningsdirektoratets analyse av skolebidragsindikatorer for grunnskolen:

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/skolebidragsindikatorer-for-grunnskoler/skolebidragsindikatorer-grunnskole-2017-18/