Oslos skoler bidrar mest av storbyene til elevenes læring

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

SSB publiserte 19. januar rapporten Er det forskjeller i skolers og kommuners bidrag til elevenes læring i grunnskolen? En kvantitativ studie. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Rapporten viser at Oslos skoler bidrar betydelig mer til elevenes læring enn de andre kommunene i Norge. Oslo bidrar særlig godt på barneskolen.

Følgende sitat er hentet fra rapporten, kapittel 10: "Oslo – et kapittel for seg. Oslo blir et blikkfang når vi sammenlikner de ulike trinnene (..) . Hovedstaden har et signifikant høyere kommunebidrag på småskole- og mellomtrinnet enn de andre storbyene og de øvrige kommunene. På ungdomstrinnet ser vi imidlertid at kommunebidraget overlapper med snittet for hele landet" 

– Rapporten bekrefter at Osloskolen løfter elever uavhengig av familiebakgrunn og slik bidrar til sosial utjevning.  Den viser at vi lykkes med å gi elever fra familier med lav utdanning, lave inntekter eller innvandringsbakgrunn et godt utgangspunkt for videre utdanning og arbeidsliv. Dette er et resultat av innsatsen til dyktige lærere og skoleledere over flere år.  Det er jeg stolt av, sier Astrid Søgnen, Utdanningsdirektør i Oslo.

På ungdomstrinnet bidrar Oslo på landsgjennomsnittet når man ser på tidligere prestasjoner på nasjonale prøver.  Men når man bare tar hensyn til Osloelevenes familiebakgrunn, bidrar Oslo også her mest av storbyene. Rapporten sier at i Osloskolen virker det som om man på ungdomstrinnet i større grad lykkes med å heve svakt presterende elever, enn å forbedre resultater til godt presterende elever. 

– Rapporten supplerer og forsterker kunnskap vi allerede har om elevens læring. Den er et godt grunnlag for viktige diskusjoner for alle oss som arbeider i Osloskolen. Rapporten viser at vi bør styrke tilpasset opplæring på ungdomstrinnet, og følge elevenes progresjon særlig nøye. Osloelevene med et godt utgangspunkt etter barneskolen bør i enda større grad  få realisert sitt potensiale, fortsetter Søgnen.

I rapporten har SSB regnet ut skolebidragsindikatorer. Skolebidragsindikatorene skal hjelpe oss å se i hvilken grad skolen har bidratt til elevenes læring. Det gjør man ved å justere for elevens bakgrunn, det vil si at man tar hensyn til foreldres utdanningsbakgrunn, familieøkonomi og innvandringsbakgrunn. En skolebidragsindikator kan da tolkes som det resultatet en skole ville ha fått, dersom deres elevgrunnlag var gjennomsnittlig. 

Hele rapporten kan du lese her.