Osloelevene leser stadig bedre

Lesing på Sagene skole

I dag kom resultatene fra nasjonale prøver på 8. og 9. trinn. Oslo oppnår det beste fylkesvise resultatet i både regning, engelsk og lesing. Oslos resultat skiller seg fra andre fylker ved at hver femte elev ligger på høyeste mestringsnivå (nivå 5) på alle prøvene. I engelsk og i lesing har vi færre elever på laveste mestringsnivå enn tidligere. 

Det er spesielt bra å se at osloelevene leser bedre på både 8. og 9. trinn. Det er færre elever på det laveste mestringsnivået og flere på det øverste mestringsnivået. Det betyr at skolene langt på vei lykkes med tilpasset opplæring. SKolene har arbeidet godt med lesing, og det får elevene glede av i alle fag, sier utdanningsdirektør Astrid Søgnen.  

På 8. trinn lå 20,2 prosent av elevene på det øverste mestringsnivået i lesing i fjor, mens i år har andelen økt til 22,3 prosent. Andelen elever på det laveste mestringsnivået har sunket fra 8,1 til 7,0 prosent. Tilsvarende forbedring ser vi også på 9. trinn. 

Oslos gode resultater over tid skyldes god undervisning og at skoleledere prioriterer faglig ledelse. Jeg vil rose lærerne for ansvarfullt og systematisk arbeid. Elevenes resultater forteller om tett oppfølging og at lærerne har god oversikt over elevenes faglige utvikling gjennom skoleåret, fortsetter Søgnen.  

Osloskolen har satset mye på lesing de siste årene, blant annet gjennom 

  • etterutdanning av lærere i utvikling av leseferdigheter 

  • lærerspesialister i norsk og egne leselærere som bidrar til systematisk arbeid med lesing på skolene 

  • tilbud om faglig kvalitetssikrede prøver, som gjør det enklere å fange opp elevenes utfordringer tidsnok (overgangsprøver og osloprøve i lesing) 

  • støtte til skoleledernes faglige ledelse  

Lesing 8. trinn 

Kilde: Utdanningsdirektoratet 

Regning 8. trinn 

 Kilde: Utdanningsdirektoratet 

 Engelsk 8. trinn 

 Kilde: Utdanningsdirektoratet 

Resultater på nasjonale prøver 9. trinn 

 

Regning 9. trinn 

Kilde: Utdanningsetaten (prikkede resultater i Skoleporten gjør at noen fylker er utelatt fra figuren)

Lesing 9. trinn 

 Kilde: Utdanningsetaten (prikkede resultater i Skoleporten gjør at noen fylker er utelatt fra figuren)  

 

Deltakelse i Oslo 

Andelen fritatt øker noe for alle prøvene nasjonalt fra 2016 til 2017. Det er også en økning i Oslo, men svakere enn nasjonalt. 

Elevsammensetningen i Osloskolen gjør at langt flere elever kan vurderes for fritak i Oslo sammenliknet med resten av landet (§ 2-8). Dette er elever med enkeltvedtak om enten spesialundervisning eller særskilt språkopplæring.  

Andelen som faktisk fritas, er imidlertid lavere i Oslo enn på landsbasis, sett i forhold til andelen elever som kan vurderes for fritak. 

I tillegg til fritatte elever, er det også elever som ikke deltar på prøvene på grunn av dokumentert eller udokumentert fravær. Oslo er det fylket med lavest andel elever som ikke har deltatt. 

Utdanningsdirektoratet skriver i sin analyserapport for 2017: "Når det gjelder andelen som fritas, er det gode grunner til at denne varierer mellom fylkene. Hvor mange elever som fritas i et fylke, har nær sammenheng med hvor mange elever som har vedtak om særskilt språkopplæring eller spesialundervisning. Det er derimot ingen gode grunner til at andelen som ikke deltar skal variere mellom fylkene i så stor grad." 

Tabellen viser gjennomføringstall for nasjonale prøver, Oslo og nasjonalt, 2016 og 2017. Se også Statistikkportalen 

  

Fakta om nasjonale prøver

Skoleporten (Utdanningsdirektoratet) 

Analyse av nasjonale prøver (Utdanningsdirektoratet)

Om nasjonale prøver (Utdanningsdirektoratet)

PISA; TIMSS og nasjonale prøver – hva er forskjellen (Utdanningsdirektoratet)