Råd og føringer for ledere i Osloskolen

Illustrasjon

Rådene på denne siden gjelder så lenge skolen er stengt, perioden er nå forlenget til 13. april. Følg også med på praktisk informasjon til foresatte og ansatte, som vi også oppdaterer fortløpende. 

Tilsyn for noen barn

Oppdatert 25. mars

Skolene er stengt, men noen elever skal få en tilsynsordning. Tilbudet gjelder barn av foresatte i samfunnskritiske funksjoner og barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Tilbudet på skolen skal være i form av tilsyn, og de skal følge opplegget til klassen sin. 

Lurer du på hvilke barn som kan komme på skolen? Send en e-post til coronainfo@ude.oslo.kommune.no om dere trenger bistand, eller har spørsmål.

Vi anbefaler at skolene ber foresatte melde fra om hvilke barn som møter på skolen, slik at dere har oversikt over oppmøte hver dag og kan tilpasse bemanningen til behovet. Det er viktig at det ikke er flere ansatte på jobb enn det er bemanningsmessig er behov for.

Syke barn skal ikke på skolen

Barn som er syke, forkjølet eller liknende skal ikke under noen omstendighet på skolen.

Dersom noen i husstanden er i karantene kan barna ikke gis et tilbud. Ansatte i karantene skal heller ikke komme på jobb.

Åpningstid for tilsynsordningen

Åpningstiden til skolen skal være 07.30–17.00, slik at foresatte med samfunnskritiske roller har reell mulighet til å arbeide. 

Når det gjelder tilsyn på helligdagene i påsken, vil vi komme tilbake til dette om kort tid. 

Gruppestørrelse

Oppdatert 24. mars

 • Dere bør unngå flere enn fem elever i grupper.
 • Hvis mulig, ha to meters avstand mellom elevene i klasserommet (mellom pultene).

Oppfølging, undervisning, eksamen

Oppfølging og individuell kontakt

Alle elever vil ha nytte av individuell kontakt med skolen og læreren sin i tida som kommer. Vi er også svært opptatte av at elever vi er bekymret for, blir fulgt tett opp og har en kjent lærer å kontakte. Derfor ber vi dere om tre ting:

 1. Opprett "Hjertetelefoner" som et kontaktpunkt for elevene.
 2. Ha jevnlig kontakt med alle elever, minimum to ganger i uka.
 3. Følg opp elever dere er bekymret for tett, fortrinnsvis daglig.

Her finner du råd til hvordan legge opp samtaler med barn du er bekymret for.

IMDis minoritetsrådgivere er fortsatt på jobb.

Opplæring

Både elevene som er hjemme og elevene på skolen skal ha opplæring. Vi ser at skolene er godt i gang med dette, både på skoler som er heldigitale og skoler som ikke er det.

Vi oppdaterer løpende denne siden med støttemateriell og tips.

Mange nettbaserte læringsressurser i Norge og utlandet er under stort press. Leverandørene jobber på spreng for å møte all trafikken til disse sidene. Her kan dere logge på løsningene direkte.

Føring av fravær

Oppdatert 19. mars

Så lenge skolene er stengt skal ikke skolene føre fravær. Dette gjelder både for grunnskole og videregående skole.

Eksamen og prøver

Oppdatert 31. mars

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

Kunnskapsdepartementet vil vurdere om det vil være mulig å gjennomføre muntlig eksamen. Dette vil bli besluttet etter påske.

Kunnskapsdepartementet ser nå på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen.

Vi lager nye planer for heldagsprøvene som vi sender ut til dere i løpet av kort tid. Vi ser at det blir vanskelig å gjennomføre felles heldagsprøver i videregående opplæring, selv om skolene skulle åpne etter påske. Det kommer også forslag om en ny mulighet for å avvikle den felles heldagsprøven i matematikk for 10. trinn som ble avlyst 17. mars. Planene tar høyde for om skolene åpner etter påske, senere i vår eller ikke før sommerferien.
Det kan også bli vanskelig å gjennomføre Osloprøver og Overgangsprøver på vanlig måte denne våren. Vi sender ut informasjon denne uken om alternative tilbud til skolene.

Når det gjelder statlige kartleggingsprøver venter vi på informasjon fra Udir, men prøvene vil uansett ikke være mulig å gjennomføre før skolene åpner igjen.

Standpunkt

Oppdatert 31. mars

Lærere og skoleledere må nå prioritere å sikre vurderingsgrunnlag for å sette standpunkt. For at alle elever skal få standpunkt, er det viktig at skolene jobber på en slik måte at lærerne kan overta for hverandre dersom noen blir syke. Vi arbeider med veiledningsmateriell i den forbindelse.

Les mer om standpunktkarakter og eksamen hos Utdanningsdirektoratet

Meldinger til foresatte

Det er mange som sender skolemeldinger, og det kan ta tid før de kommer fram. Vi anbefaler å legge viktig informasjon til foresatte på skolens nettsider. Ta kontakt med Kjersti Rustand dersom din webredaktør er syk og ikke kan oppdatere.

Ansatte

 • Så mange ansatte som mulig skal være hjemme. Alle som ikke MÅ være på skolen, skal være hjemme.
 • Skolen skal ha nok ansatte til å ta vare på elevene som kommer til skolen. Rektor avgjør hva slags personell som kreves og hvor mange.
 • Det er IKKE anledning til å samle hele personalet på skolen til f.eks. kursvirksomhet.
 • Ansatte som er i risikogrupper (eldre, nedsatt immunforsvar etc) skal være hjemme.
 • Hvis ansatte har arbeidsoppgaver som ikke kan gjøres hjemme, skal disse likevel bli hjemme. 
 • Rektor må ha dialog med de som drifter bygget om hvor ofte disse personene må være på skolen. For eksempel hvor ofte det er behov for renhold, det vil avhenge av for eksempel hvor mange elever som er der og hvilke arealer som brukes. På noen skoler må vaktmester være der for å holde varme/ventilasjon i gang. På andre skoler kan vaktmester ordne dette med en app hjemmefra.
 • Rektor behøver ikke være til stede på skolen hver dag.
 • Bibliotekarer kan bistå lærerne hjemmefra.

Planlegg bemanningen

Vi forventer av rektorene at dere planlegger hva slags bemanning dere har behov for, og hvordan dere håndterer uforutsette hendelser. Rektor har styringsrett også i denne situasjonen, og avgjør hvem som skal være til stede på skolen.

Hold god kontakt med tillitsvalgte og verneombud om dette. På sentralt hold har både tillitsvalgte og verneombud forståelse for rektors utvidede styringsrett i denne krisesituasjonen.

Ansatte i risikogruppen, syke ansatte og ansatte i karantene

Oppdatert 27. mars

Vi oppfordrer ansatte i risikogruppene til å ikke fysisk være tilstede på skolen. Vi viser til råd fra FHI for risikogrupper

Syke ansatte og ansatte i karantene skal heller ikke komme på jobb.

Ansatte kan nå bruke egenmelding i 16 dager. Dette er for å avlaste fastlegene.

Utfordringer med bemanning

Dersom dere har utfordringer med bemanningen, vær i tett dialog med områdedirektør i god tid før tilgangen på ansatte nærmer seg kritisk nivå, og varsle områdedirektør fortløpende om rektors og resten av ledergruppens status i forhold til karantene og/eller sykdom.

Lønn og permitteringer

Oppdatert 27. mars

Ansatte som jobber hjemmefra skal ha lønn som vanlig. Det er ikke aktuelt med permitteringer nå.

Heller ikke timevikarer, tilsynsvakter eller andre permitteres. Allerede avtalte vakter skal betales. Utover det anbefaler vi skolene å betale disse gruppene lønn for de 14 dagene skolene i første omgang var stengt (til 26. mars). Dere kan beregne lønnen ved å bruke gjennomsnittslønnen de har hatt så langt i år som grunnlag.

Dere trenger ikke utbetale lønn til ringevikarer etter 26. mars, med mindre de har avtalte oppdrag.

Ferie og avspasering

 • Dere kan annullere ferie og avspasering hvis den ansatte ikke kan benytte seg av ferien.
 • Oslo kommune pålegger ikke ansatte å ta ut ferie eller fleksitid i påsken.

Vi anbefaler at dere lager en ferieplan fra nå og ut august for øvrige ansatte, hvor de ansatte melder ønsker, og at ferie og avspasering skal tas ut før 1. september, slik at det maksimalt står igjen to uker til jul (dette gjelder ikke lærere, assistenter og skoleassistenter, som har egen ferieavtale).

Du finner også informasjon om ulike problemstillinger for arbeidsgiver på felles intranett (krever innlogging). 

Beordringer av assistenter

Lagt til 27. mars 

Bydelene opplever økt etterspørsel etter deres tjenester på grunn av stengte barnehager og skoler. Derfor kan skoleassistenter og assistenter uten oppdrag bli beordret til bydeler som har behov for deres kompetanse og arbeidskraft. I første omgang ber vi om at lokale tillitsvalgte for disse gruppene med ansatte blir orientert om beslutningen.

Beordringen er iht. dok. 25 fellesbestemmelser kap. 13A Krisesituasjoner i fredstid.  

Smitteverntiltak

Oppdatert 26. mars

Rutiner for smitteverntiltak i skoler som tilbyr skole/barnepass av elever til foreldre i samfunnskritiske funksjoner. Listen og tiltakene nedenfor er ikke uttømmende.

Ha god avstand og reduser smitterisikoen

 • Vær bevisst på å unngå kontaktsmitte til og fra skole. Hold avstand til andre og ikke ta på flater.
 • Tenk smitteforebygging hele skoledagen og i forbindelse med alle type aktiviteter. Ikke håndhilse eller klemme.
 • Elever med symptomer på luftveissymptomer holdes hjemme.
 • Ved bekreftet smitte skal normal rengjøring av alle kontaktflater iverksettes for å forhindre smittespredning.
 • Elevene legger fra seg mobiltelefonen på skolen hver morgen og får den igjen når de går hjem. Håndvask etter at mobiltelefonen er avlevert. Dersom elevene skal benytte mobiltelefonen i friminutt skal den levers inn etter friminutt med påfølgende håndvask.
 • Elever og ansatte har god avstand til hverandre (minimum 1 meter, helst 2 meter) både ute og inne i tiden de er på skolen. Dere bør unngå ansamlinger av mer enn 5 personer i ett rom. Benytt store romslige rom.
 • Digitale hjelpemidler og utstyr skal rengjøres med klut som er fuktet i mildt såpevann, og håndvask etter bruk.

Utfør håndhygiene

 • etter toalettbesøk og bleieskift
 • før dere skal spise, tilberede mat eller ta ut av oppvaskmaskinen
 • etter nysing og pussing av neser
 • etter at dere kommer inn utenfra
 • etter bruk av mobiltelefon, nettbrett eller datamaskiner
 • etter bruk av engangshansker

Generell hygiene

 • Hender skal vaskes godt før måltider, ansatte og elever bes om å benytte matpakke.
 • Ikke ta seg i ansiktet eller øyne.
 • Sørg for god hygiene på kjøkken.
 • Ved stell av blødende sår og ved neseblødninger skal det brukes engangshansker.
 • Ved søl av blod eller avføring på gjenstander, gulv osv. utføres rengjøring med husholdningsklorin eller annet desinfiserende rengjøringsmiddel. Bruk vanlige rengjøringshansker.

Effekten av hånddesinfeksjon og håndvask er avhengig av

 • at det brukes tilstrekkelig mengde desinfeksjonsmiddel (håndsprit) eller såpe
 • at desinfeksjonsmiddelet/såpen gnis inn på alle flatene på hendene, spesielt fingrene
 • at det brukes tilstrekkelig tid (innsåpning 30 sekunder/desinfeksjon 15 sekunder)
 • at du er ekstra nøye ved håndvask av fingertuppene, mellom fingrene, tomlene og håndbaken
 • at hendene ikke forurenses på ny etter vask/desinfeksjon (for eksempel ved lukking av kran, bruk albuer/papir istedenfor hender)

Bruk gjerne albu eller erme på genser ved kontakt med håndtak, brytere og lignende.

Renhold

Ved renhold bør du være ekstra nøye med rengjøring/desinfeksjon av typiske kontaktpunkter som

 • kontaktflater i undervisningsrom og andre som er i bruk
 • armaturer på håndvasker og stellevasker, vaskeservant
 • toalettsete, nedspylingsknapp på toaletter
 • kontaktpunkt på dispensere for såpe/hånddesinfeksjonsmiddel, rundt åpning på papirdispensere
 • håndtak på kjøleskap, gelendre, dørhåndtak, brytere osv.
 • unngå kontaktsmitte av hender etter håndvask/desinfeksjon

Hovedrenhold anbefaler vi i utgangspunktet ikke nå, da det er renhold av kontaktflater som er vurdert som hovedutfordringen.

Økonomi

Ingen foreldrebetaling på AKS

Foresatte skal ikke betale for AKS så lenge skolene er stengt i forbindelse med korona-viruset. Det gjelder også for de som har barn som møter på skolen.

AKS-ene vil bli kompensert for manglende oppholdsbetaling, slik at de ikke blir økonomisk skadelidende.

Omsorgspenger for ansatte med barn

Arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og frilansere kan bruke omsorgsdager hvis skolen eller barnehagen stenger pga. koronoviruset. Les mer på NAV.no.

Lønn

Ansatte i Osloskolen skal ha lønn, selv om de jobber hjemme. Det er ikke aktuelt med permitteringer nå.

For ansatte som må være hjemme, men ikke kan løse arbeidsoppgaver, kommer det en avklaring fra Rådhuset senere.

Ekstraordinære utgifter som følge av korona-viruset

Det er ikke avklart hvordan ekstraordinære utgifter blir dekket. Vi ber skolene føre den type utgifter på prosjektnummer 29990000.

Prosjektnummeret skal kun benyttes til ekstraordinære utgifter som er en direkte følge av korona-viruset, for eksempel overtid til ansatte.

Utgifter til renhold

Ekstra renhold avtales av hver enkelt skole, og dekkes over eksisterende drifts-/renholdsrammer.

Andre praktiske spørsmål

Driftsstyremøter

Driftstyrereglementet sier i dag at det ikke er anledning til å avholde fjernmøter. UDA har besluttet å gi dispensasjon fra denne paragrafen, og driftstyrene kan holde møter virtuelt eller på telefon. Skolene vil motta et eget brev om dette.

Ingen utleie av lokaler på skoler

All utleie av lokaler på skolene innstilles inntil videre.

Daglig rapportering

Oppdatert 18. mars
Vi ber om en daglig rapportering gjennom Questback. Fristen er kl. 12.

Film om koronaviruset

Mange barn og unge har spørsmål om koronaviruset. Helsedirektoratet har laget en film som retter seg mot barn og unge. I filmen svarer Helen (lege i Helsedirektoratet) på spørsmålene fra Hermine på 13 år. Filmen egner seg godt til å vise i klassen og deles med foreldre.

Se filmen på YouTube her

Har du spørsmål?

Spørsmål fra skolene til UDA sendes til coronainfo@ude.oslo.kommune.no

Den er bemannet av et knippe ansatte fra UDA som kan hjelpe deg, under ledelse av Patrick Stark. Ikke sett andre i ledelsen i UDA i kopi.