Hver tredje osloelev presterer på høyeste mestringsnivå

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Det viser resultatene fra nasjonale prøver på 5. trinn som ble offentliggjort i dag.

I både lesing, regning og engelsk oppnår osloelevene 53 skalapoeng. Oslos elever er best av de ti største kommunene i regning, og i engelsk og lesing er det kun elevene i Bærum som skårer på nivå med Oslos elever.

Oslo har stor fremgang i engelsk der over 36 prosent av elevene skårer på høyeste mestringsnivå. Dette er en fremgang på 2,3 prosentpoeng fra 2016. Samtidig er andelen som presterer på laveste mestringsnivå i Oslo langt lavere enn landsgjennomsnittet.

Nasjonale prøver gir skoler og kommuner kunnskap om elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Elevenes resultater blir regnet om til poeng på en skala hvor 50 er landsgjennomsnittet. Elevene blir også plassert på et mestringsnivå der 1 er lavest og 3 er høyest.

Her kan du lese Utdanningsdirektoratets analyse av nasjonale prøver.

- Osloelevenes resultater på nasjonale prøver 2017 er gode og på høyt nivå. Det viser at lærerne mestrer utfordringene i landets mest sammensatte elevgruppe, sier direktør Astrid Søgnen i Utdanningsetaten.
- Resultatene forteller om solid opplæring, faglig ledelse på skolene og god oppfølging fra Utdanningsadministrasjonen, fortsetter hun.

Lesing 5. trinn

Kilde: Utdanningsdirektoratet.

Regning 5. trinn

Kilde: Utdanningsdirektoratet.

Engelsk 5. trinn

Kilde: Utdanningsdirektoratet.

 

Deltakelse i Oslo

Elevsammensetningen i Osloskolen gjør at langt flere elever kan vurderes for fritak i Oslo sammenliknet med resten av landet (§ 2-8). Dette er elever med enkeltvedtak om enten spesialundervisning eller særskilt språkopplæring.  

Andelen som faktisk fritas, er imidlertid lavere i Oslo enn på landsbasis, sett i forhold til andelen elever som kan vurderes for fritak. 

I tillegg til fritatte elever, er det også elever som ikke deltar på prøvene på grunn av dokumentert eller udokumentert fravær.