Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor: Resultatene for Utdanningsetaten er klare.

Lærere på læreværelse

– Jeg er svært glad for at så mange som 81 prosent har svart på undersøkelsen. Det viser engasjement for arbeidsplassen og arbeidsmiljøet, og er viktig for det videre arbeidet, sier direktør Astrid Søgnen.

Alle virksomheter i Oslo kommune benytter denne medarbeiderundersøkelsen, som gjennomføres annethvert år. Undersøkelsen ble første gang gjennomført i Utdanningsetaten (UDE) i 2016. 

Gjennomsnittet for UDE ligger likt med gjennomsnittet for Oslo kommune på de fleste faktorene.
Når det gjelder faktor 6 Rolleklarhet, faktor 9 Mestringsklima og faktor 10 Prososial motivasjon (tidl. Nytteorientert motivasjon) er gjennomsnittet for etaten 0,1 bedre enn Oslo kommune.

Resultatene fra rektorgruppen ligger godt over gjennomsnittet både for UDE og for Oslo kommune.

Medarbeiderundersøkelsen skårer høyt på faktorer som er særlig relevante for å beskrive en tillitsbasert kultur; mestringstro, selvstendighet (autonomi) og rolleklarhet.

Medarbeiderundersøkelsen skårer under fire på faktorene mestringsorientert ledelse og relevant kompetanseutvikling. Dette er likt med gjennomsnittet for hele Oslo kommune.

– Nå starter det viktige arbeidet med å følge opp undersøkelsen. Alle skoler og alle avdelinger jobber med å identifisere hvilke sider av arbeidsmiljøet de vil videreutvikle i 2019. Ledelse og ansatte utarbeider handlingsplaner som behandles i lokale arbeidsmiljøutvalg og følges opp fremover, forklarer HR-direktør Anne Tveitan Ferignac.

 Samlet resultat for Oslo kommune og Utdanningsetaten
Figuren viser samlet resultat for Oslo kommune og Utdanningsetaten.

Resultater for rektorer i 2016 og 2018
Figuren viser resultatene for rektorer i 2016 og 2018. Svarene fra rektorgruppen ligger over både gjennomsnitt for UDE og for Oslo kommune samlet. Det er økning på 0,1 for faktorene mestringstro, selvstendighet og rolleklarhet.

Resultater for Osloskolen 2016 og 2018
Figuren viser resultater for Osloskolen 2016 og 2018. De viser en økning på 0,1 for faktorene relevant kompetanseutvikling, fleksibilitetsvilje, mestringsklima og prososial motivasjon.