Tilbud når foresatte har kritisk samfunnsfunksjon eller virksomhetskritisk oppgave

Elev og nettbrett

Når foresatte har kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritisk oppgave

Regjeringen har utarbeidet en liste over hvilke foresatte som ved behov bør ha tilbud om skole- eller barnehageplass for sine barn. 

Det er ikke nok at foreldrene jobber i virksomheter som faller inn under disse områdene. De arbeidsoppgavene som foresatte utfører i skoletiden skal være nødvendige for å opprettholde samfunnssikkerheten.

Du finner hele listen over unntak på regjeringens nettsider.

Dette er forutsetningene for å få tilbud om å være på skolen

Forutsetningene under gjelder for barn av alle ansatte på listen fra regjeringen.  

 1. Barnet skal være under 12 år.
 2. Det finnes ikke andre muligheter for barnepass. Pass må forsøkes løst gjennom fordeling mellom foresatte, uavhengig av om de bor sammen, og bruk av omsorgsdager (sykt barn-dager), som er doblet under koronakrisen.
 3. Ingen i husstanden er pålagt hjemmekarantene. Hvis noen i husstanden er pålagt hjemmekarantene, kan ikke eleven være på skolen.
 4. Det er tilstrekkelig at én foresatt arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud. Der barnet ikke bor sammen med begge foreldrene/foresatte, men hvor den ene foresatte er i samfunnskritisk funksjon kan det også gis tilbud om plass. 

Skolen kan kreve dokumentasjon fra arbeidsgiver.

Enkeltvedtak uten klagemulighet

For elever hvor foresatte har kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritisk oppgave er avgjørelsen om hvem som skal ha et tilbud på skolen et enkeltvedtak uten klageadgang. Foresatte som får avslag på sin anmodning om skoletilbud skal få dette skriftlig. 

Elever med særskilte behov og særlig sårbare elever  

Ved grønt og gult nivå skal elevene gå som normalt på skolen. Ved rødt nivå må skoleeier sørge for et tilbud til barn og unge med særlige behov. Hvis skolene reduserer åpningstiden, skal de likevel tilby barn med særlige behov opphold utover den åpningstiden de har lagt opp til.

Foresatte som mener at de har barn som kan få dette tilbudet, må ta kontakt med skolen. 

Skolen må også selv foreta vurderinger om det er barn og unge på deres skole som skal få et skoletilbud, uavhengig av om foresatte ber om en slikt tilbud eller ikke. 

Her finner du kriterier for hvem som skal ha et tilbud. Det må skilles mellom elever med særlige behov og særlige sårbare elever.

Særlige behov

 • Særlige behov kan være alle elever med vedtak om spesialundervisning.
 • Disse vil ikke automatisk ha rett til opplæringstilbud i skolen

Særlige sårbare elever

 • Særlige sårbare elever må være de som ikke vil bli ivaretatt på en forsvarlig måte hjemme ut fra en «liv- og helsevurdering" eller en "liv- og omsorgsvurdering".
 • Dette kan være
  • elever med helseutfordringer som ikke får et forsvarlig tilbud på dagtid fra foresatte eller bydel
  • elever som er pårørende til foreldre eller søsken med særlige helseutfordringer (fysiske og/eller psykiske) som ikke får et forsvarlig tilbud på dagtid fra foresatte eller bydel
  • elever med krevende diagnoser som ikke får et forsvarlig tilbud på dagtid fra foresatte eller bydel

 

Individuelle vurderinger

 • Det er viktig at det gjøres individuelle vurderinger, og at det ikke fattes beslutninger på gruppenivå.
 • Individuelle vurderinger skal drøftes mellom rektor og foresatte.
 • Barnevernet i barnets bostedsbydel og PPT kan kontaktes ved behov.
 • Ved krevende vurderinger, kan bydelsoverlegen kontaktes

Foresatte som har elever som ikke får tilbud, men likevel har behov for avlastning, må ta kontakt med bydelen sin.

Dokumentasjon fra arbeidsgiver

En foresatt som er nøkkelperson innenfor en samfunnskritiske funksjon, definert av myndighetene, har tilbud om at deres barn kan være på barneskolen.

Skolen kan bruke dette skjemaet til å be om dokumentasjon fra foresattes arbeidsgiver