Lurer du på hvilke barn som kan komme på skolen?

Elev og nettbrett

Formålet med å stenge skolene er å redusere smittespredning. Samtidig må drift av kritiske samfunnsfunksjoner sikres, og barn med særskilte omsorgebehov må ivaretas. Derfor kan noen ved behov få tilbud om barnehage og skole for sine barn. Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. 

Når foresatte har kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritisk oppgave

Oppdatert 31. mars

Regjeringen har utarbeidet en liste over hvilke ansatte som ved behov bør ha tilbud om skole- eller barnehageplass for sine barn. 

Det er ikke nok at foreldrene jobber i virksomheter som faller inn under disse områdene. De arbeidsoppgavene som foresatte utfører i skoletiden skal være nødvendige for å opprettholde samfunnssikkerheten.

Du finner hele listen over unntak på regjeringens nettsider (listen er oppdatert 24. mars).

Dette er forutsetningene for å få tilbud om å være på skolen

Forutsetningene under gjelder for barn av alle ansatte på listen fra regjeringen.  

 1. Barnet skal være under 12 år.
 2. Det finnes ikke andre muligheter for barnepass. Pass må forsøkes løst gjennom fordeling mellom foresatte, uavhengig av om de bor sammen, og bruk av omsorgsdager (sykt barn-dager), som er doblet under koronakrisen.
 3. Ingen i husstanden er pålagt hjemmekarantene. Hvis noen i husstanden er pålagt hjemmekarantene, kan ikke eleven være på skolen.
 4. Barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner, andre virksomhetskritiske oppgaver og/eller andre viktige samfunnsfunksjoner. Begge foresatte må samtidig være pålagt av arbeidsgiver å møte på jobb i skoletiden.
 5. Der barnet ikke bor sammen med begge foresatte, er det tilstrekkelig at den som barnet etter avtale eller avgjørelse skal være hos, har en samfunnskritisk funksjon. Den foresatte må være pålagt av arbeidsgiver å møte på jobb i skoletiden de dagene det bes om tilsyn for eleven.

Skolen kan kreve dokumentasjon fra arbeidsgiver.

Elever med særskilte behov og særlig sårbare elever  

Oppdatert 19. mars

Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Disse er det viktig å ta vare på.

Foresatte som mener at de har barn som kan få dette tilbudet, må ta kontakt med skolen. Eleven kan ikke møte på skolen før rektor har samtykket til oppmøte.

Her finner du kriterier for hvem som skal ha et tilbud i skolen. Det må skilles mellom elever med særlige behov og særlige sårbare elever.

Særlige behov

 • Særlige behov kan være alle elever med vedtak om spesialundervisning.
 • Disse vil ikke automatisk ha rett til opplæringstilbud i skolen

Særlige sårbare elever

 • Særlige sårbare elever må være de som ikke vil bli ivaretatt på en forsvarlig måte hjemme ut fra en «liv- og helsevurdering" eller en "liv- og omsorgsvurdering".
 • Dette kan være
  • elever med helseutfordringer som ikke får et forsvarlig tilbud på dagtid fra foresatte eller bydel
  • elever som er pårørende til foreldre eller søsken med særlige helseutfordringer (fysiske og/eller psykiske) som ikke får et forsvarlig tilbud på dagtid fra foresatte eller bydel
  • elever med krevende diagnoser som ikke får et forsvarlig tilbud på dagtid fra foresatte eller bydel

 

Individuelle vurderinger

 • Det er viktig at det gjøres individuelle vurderinger, og at det ikke fattes beslutninger på gruppenivå.
 • Individuelle vurderinger skal drøftes mellom rektor og foresatte.
 • Barnevernet i barnets bostedsbydel og PPT kan kontaktes ved behov.
 • Ved krevende vurderinger, kan bydelsoverlegen kontaktes

Foresatte som har elever som ikke får tilbud, men likevel har behov for avlastning, må ta kontakt med bydelen sin.

Les råd til hvordan legge opp samtaler med barn du er bekymret for

Hva skal skolen gjøre når de får beskjed om at en elev eller ansatt er smittet?

Oppdatert 19. mars

Skolene skal følge de til enhver tid gjeldene råd fra Helsemyndighetene.

Dersom barnet er sykt, eller noen i husstanden er i karantene kan ikke barna gis et tilbud. Ansatte i karantene skal heller ikke komme på jobb.

Har en ansatt eller elev, enten fått påvist smitte eller er definert som "nærkontakt", skal denne eleven eller den ansatte være i hjemmekarantene. Les hvem som er nærkontakter her

Les mer om hjemmekarantene på Folkehelseinstituttets nettsider

Når skolen får informasjon om at en ansatt eller elev har fått påvist smitte, skal de personer som anses som nærkontakter varsles.

Før varsel sendes ut, ber skolen den som er smittet om samtykke til å varsle. Får skolen ikke samtykke til å varsle, skal skolen likevel gi ut informasjon f.eks. på klasse- og trinn-nivå. Det kan også bli aktuelt at hele skolen stenges. Det er i så fall Bydelsoverlegen som beslutter stenging av skolen.

Taushetsplikt og samarbeid om barn

Publisert 30. mars

Skolen må i mange tilfeller samarbeide med helsevesen og barnevern for å følge opp barn som kan trenge et tilbud om å komme på skolen.

Det er ikke vedtatt endringer i bestemmelsene som regulerer taushetsplikten mellom skole, helse og barnevernet, og så vidt vi vet, er det heller ikke planer om å gjøre dette. Derfor må dere holde dere innenfor eksisterende regelverk.

Regelverket gir et handlingsrom når det gjelder å utveksle informasjon mellom barnevern, helsevesenet og skole. Her er de viktigste punktene.

 • Skolen kan diskutere taushetsbelagte opplysninger med dem opplysningene gjelder, altså eleven og foresatte.
 • Hvis eleven og foresatte samtykker, kan taushetsbelagte opplysninger deles med andre. For barn vil det være foresatte som må samtykke. Det skal i tillegg legges vekt på hva barnet mener, ut fra alder og modenhet. Etter fylte 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener.
 • Taushetsbelagte opplysninger kan utveksles internt på skolen og etaten, men bare så langt det er hensiktsmessig når det gjelder arbeidet med barnet. Det må altså vurderes konkret hvilke opplysninger det er nødvendig å utveksle.
 • Opplysninger kan i noen tilfelle også formidles til andre etater og organer, som barnevernet og helsevesen, dersom det kan fremme skolens oppgaver. Det kan være relevant om skolen trenger bistand fra helsetjenesten og barnevernet for å kunne gi barnet opplæring og omsorg. Det skal imidlertid være en høy terskel for å utveksle opplysninger i disse tilfellene, og det må derfor vurderes hva som er strengt nødvendig.
 • Generelle spørsmål kan drøftes med barnevernet og helsetjeneste. Konkrete saker kan også drøftes med barnevernet og helsetjenesten, men i anonymisert form. Alle kjennetegn som kan knyttes til barnet må fjernes, slik at det ikke kan utledes hvem det handler om.

Til slutt vil vi minne om at skolen har plikt til å melde fra til barnevernet dersom det er grunn til å tro at barnet blir mishandlet i hjemmet eller blir utsatt for andre former for alvorlig omsorgssvikt. I disse tilfellene går opplysningsplikten foran taushetsplikten. Skolen har også plikt til å gi opplysninger til barnevernet etter pålegg fra barnevernet.

Dokumentasjon fra arbeidsgiver

En foresatt som er nøkkelperson innenfor en samfunnskritiske funksjon, definert av myndighetene, har tilbud om at deres barn kan være på barneskolen.

Skolen kan bruke dette skjemaet til å be om dokumentasjon fra foresattes arbeidsgiver

Informasjon og råd til befolkningen 

Vi vet ikke nå hvor lenge skolene vil holde stengt, og eller hvordan eksamensperioden vil bli. Vi vil informere dere underveis og så snart vi har ny informasjon.   

 

Har du spørsmål?

Vi har forståelse for at mange har spørsmål nå. 

 • Foreldre og elever: Ta kontakt med skolen din.
 • Lærere og andre ansatte i Osloskolen: Ta kontakt med din nærmeste leder.
 • Rektor: Ta kontakt med Utdanningsetaten.