Kartleggingen av arbeidsmiljøet i Utdanningsetaten er ferdig

– Utdanningsetatens administrasjon har over mange år har hatt sterkt fokus på å levere gode, målbare resultater. De ansatte har høy kompetanse og et sterkt engasjement for elevenes læring. Det har blitt avdekket noen tydelig svakheter som relasjonelle forhold (kommunikasjonsform, respekt og anerkjennelse), samarbeid på tvers og åpenhet. Dette er bærende prinsipper i tillitsbasert styring og ledelse som ledelsen og ansatte i Utdanningsadministrasjonen må ta med seg i videreutviklingen av organisasjonen, sier kommunaldirektør Bente T. Fagerli.

– Rapporten peker på mye som fungerer bra. Det skal vi ta vare på. Det er godt å vite at mine ansatte vet hvorfor de går på jobben, og blir motivert av å skape en god skole. Det er også godt å lese at mange er stolte av at vi er en faglig dyktig etat og at de opplever glede og humor i arbeidshverdagen, sier fungerende direktør i Utdanningsetaten Kari Andreassen.

– Det er viktig for meg å anerkjenne de sidene av kulturen vår som ikke er positive, og det ansatte peker på at bør forbedres. Vi må blant annet se nærmere på hvordan vi kan gi mer handlingsrom til den enkelte og at det skal være rom for å gjøre feil og lære av dem, fortsetter hun.

– Nå ser vi fremover. Utdanningsadministrasjonen har en krevende oppgave med å ta vare på alt som er bra, samtidig som de skal forbedre seg på noen områder. Byrådsavdelingen vil naturligvis støtte organisasjonen i dette arbeidet, samtidig som vi også vil jobbe for å styrke samarbeidsklima mellom Utdanningsadministrasjonen og byrådsavdelingen, sier Bente T. Fagerli.

– Vi har allerede satt ned en gruppe bestående av representanter fra Arbeidsmiljøutvalget og ledelsen i etaten, som skal dykke ned i rapporten og komme med forslag til hva vi skal forbedre oss på og hvordan det skal gjøres, sier Kari Andreassen.

Hovedfunn

Hele rapporten kan du lese her (pdf) 

Rapporten viser blant annet følgende styrker ved Utdanningsetaten: ansatte har høyt fokus på samfunnsoppdraget, de ansatte kjenner målene de skal arbeide mot, de ønsker å gjøre en god jobb og har høy kompetanse. Videre at de ansatte har stort engasjement for arbeidet sitt og de fleste har gode og støttende kolleger og opplever humor og trivsel på jobben.

De begrensede sidene ved etaten kjennetegnes ved at den er byråkratisk og at det er omfattende kvalitetssikring og for lite handlingsrom nedover i organisasjonen, at de ansatte opplever for stor grad av kontroll og lite samarbeid på tvers av avdelingene. Videre er det stor forskjell mellom hvordan toppledelsen og andre ansatte opplever behov for endring og manglende tillit mellom UDA og byrådsavdelingen. 

Spørsmål?

Spørsmål til Kari Andreassen kan rettes til kommunikasjonsdirektør i Utdanningsetaten Trine Lie Larsen på tlf. 450 25 633 eller e-post tll@ude.oslo.kommune.no.

Spørsmål til Bente T. Fagerli kan rettes til kommunikasjonsrådgiver Karin Steenstrup på tlf. 905 64 454 eller e-post karin.steenstrup@byr.oslo.kommune.no.

Fakta

På bakgrunn av en avsluttet, anonym varslingssak om arbeidsmiljøet i Utdanningsadministrasjonen fra 2014, ble det i juni 2018 påstått at forholdene fortsatt gjelder. Derfor besluttet Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap at det skulle gjennomføres en undersøkelse av det psykososiale arbeidsmiljøet i Utdanningsetatens administrasjon (UDA) sentralt. Formålet var å undersøke om det psykososiale arbeidsmiljøet i etaten er tilfredsstillende. Undersøkelsen skulle resultere i en vurdering og forslag til oppfølging og eventuelle forbedringer.

Oslo kommune har en rammeavtale med PwC og engasjerte dette selskapet til oppdraget.