Hovedseksjon

Gode resultater for Osloskolen

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

– Osloskolen har vært spesielt hardt rammet av korona. Disse resultatene viser at elever og lærere har klart å prioritere læring og utvikling i en periode der de samtidig har måttet håndtere mange utfordringer knyttet til pandemien. Jeg er imponert og stolt over disse resultatene, sier direktør i Utdanningsetaten, Marte Gerhardsen.

Oslo skiller seg ut

Rundt 19 000 elever på 5., 8. og 9. trinn har gjennomført de nasjonale prøvene i lesing, regning og engelsk denne høsten. På alle trinnene presterer en større andel av elevene i Oslo enn i resten av landet på høyeste mestringsnivå.

Oslo skiller seg ut ved at litt over 30 prosent av elevene på 5. trinn er på høyeste mestringsnivå i lesning. 18 prosent av elevene på 8. og 9. trinn er på høyeste mestringsnivå i lesning, regning og engelsk, mens andelen elever på høyeste mestringsnivå i de andre fylkene varierer mellom 7 og 12 prosent.

– Korona har vært krevende for elevene våre. Vi vet at mye hjemmeskole og mindre kontakt med venner har gitt oss utfordringer vi må håndtere fremover. Derfor er det godt å se at resultatene har holdt seg på et høyt nivå. Det er en stor annerkjennelse av den stabile og gode jobben skolene våre har gjort gjennom koronaperioden, sier Gerhardsen.

Store kjønnsforskjeller

Samtidig som en stor andel presterer høyt og Oslo har gått opp ett skalapoeng i engelsk på 5. trinn, har Oslo gått ned ett skalapoeng i regning på 5. trinn og ned ett skalapoeng i lesing på 8. trinn.

Resultatene viser også store kjønnsforskjeller. Generelt presterer jenter bedre i lesing, mens guttene presterer bedre i regning og engelsk. I regning er forskjellen mellom gutter og jenter på alle trinn fire skalapoeng.

– Lesing, engelsk og regning er viktig for å mestre de andre fagene på skolen. Det er en sentral oppgave for alle oss som jobber med skole å utjevne disse forskjellene, sier Gerhardsen.

Oppfølging av prøvene 

Den viktigste jobben med oppfølgingen av elevene etter prøvene skjer i klasserommet. På hver skole bruker lærerne resultatene til å følge opp elevene. Skolen bruker også resultatene til å finne styrker og utfordringer som hele skolen skal jobbe videre med.

Gerhardsen understreker at resultatene fra nasjonale prøver gir et avgrenset bilde av elevenes ferdigheter og kompetanse.

– Vi ser resultatene i sammenheng med alt annet vi vet om skolene og elevene, sier Gerhardsen.

Flere tall på udir.no

Du kan lese mer om resultatene og finne flere tall på Udir.no: