Hovedseksjon

Gledelig økning i søkning til yrkesfagene

Fire elever ved et bord

16 714 søkere fra Oslo har søkt plass i videregående skoler, mot 16 340 i fjor. Det er registrert 824 søkere til læreplass, mot 773 i fjor.

Det er en gledelig økning i søkningen til yrkesfagene. Det er både økt søkning til Vg1 i yrkesfaglige utdanningsprogram, og det er flere søkere til læreplass.

 • Samlet sett er det 1 717 søkere til Vg1 i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, hele 142 flere enn i fjor. Søkningen til ordinære yrkesfaglige Vg1 utgjør nå 30,0 %, mot 28,0 % i fjor.
 • Søkningen til Vg1 i de tre studieforberedende utdanningsprogrammene har gått ned med 40 søkere, fra 4 052 til 4 012. De studieforberedende utdanningsprogrammene har nå 70,0 % av søkerne til ordinære Vg1, mot 72,0 % i fjor.
 • Vg1 helse- og oppvekstfag tilbys etter fire ulike opplæringsmodeller og har en samlet framgang på hele 106 søkere. Utdanningsprogrammet har nå 492 søkere mot 386 i fjor. Både den vanlige modellen og de tre ande opplæringsmodellene har økt oppslutning.
 • De tre utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon, har en samlet framgang på 31 søkere, fra 613 søkere i fjor til 644 søkere i år.  Elektrofag har 75 flere søkere enn i fjor, mens bygg- og anleggsteknikk og teknikk og industriell produksjon har en tilbakegang på henholdsvis 34 og 10 søkere.
 • Vg1 service og samferdsel tilbys etter to ulike opplæringsmodeller og har en samlet framgang på 36 søkere, fra 109 i fjor til 145 i år.
 • Vg1 restaurant- og matfag har økt med 19 søkere, fra 41 til 60.
 • Vg1 design og håndverk tilbys etter to ulike opplæringsmodeller. Fra 2015 tilbys et nytt treårig løp med generell studiekompetanse, der elevene kan velge mellom programområdene design og tekstil, design og trearbeid og design og gullsmedhåndverk. Modellen gir grunnlag både for å søke læreplass og høyere utdanning etter endt løp. Den nye modellen har 32 søkere, mens oppslutningen om den vanlige modellen er redusert fra 98 til 62 søkere. Samlet sett er søkningen til utdanningsprogrammet så å si uendret.
 • Vg1 medier og kommunikasjon har nå 282 søkere. Det er 46 færre enn i fjor og omtrent halvparten så mange som i 2010.
 • Det er 51 flere søkere til læreplass enn i fjor.


Dette er foreløpige søkertall. Nærmere kontroll av søkerdatabasen med hensyn til opplæringsrett, fylkestilhørighet og inntaksgrunnlag skal nå foretas.

 

Tabell 1:
Søkere fra Oslo med ungdomsrett, per nivå, programområde og skole.
Søkning til ordinære skoletilbud, egne grupper for elever med omfattende behov for spesialundervisning, og egne grupper for minoritetsspråklige elever. Omfatter ikke påbygging til studiekompetanse.

Tabell 1b:
Søkere fra Oslo med ungdomsrett til ordinære Vg1 fra 2009 til 2015, per utdanningsprogram.

Tabell 2:
Søkere fra Oslo med og uten opplæringsrett, per nivå, programområde og skole.
Søkning til ordinære skoletilbud, egne grupper for elever med omfattende behov for spesialundervisning, og egne grupper for minoritetsspråklige elever. Omfatter ikke påbygging til studiekompetanse.

Tabell 3:
Søkere fra Oslo med ungdomsrett. Søkning til påbygging til studiekompetanse.

Tabell 4:
Søkere fra Oslo med og uten opplæringsrett. Søkning til påbygging til studiekompetanse

Tabell 6:
Søkere fra Oslo til videregående opplæring i Oslo skoleåret 2015/2016, per 04.03.2015.
Total søkning per skole.

Søkning til læreplass:

Tabell 5:
Søkere fra Oslo til læreplass, fordelt på fag. Søkere med og uten opplæringsrett.

Tabellmaterialet omfatter både ordinære tilbud i skole (herunder påbygging til studiekompetanse), egne grupper for elever med behov for spesialundervisning, egne grupper for minoritetsspråklige elever, og søkning til lærefag.

Alle søkere med rett til videregående opplæring vil få tilbud om skoleplass eller læreplass.
Resultatet fra førsteinntaket til skole skal etter planen være klart og gjøres kjent for søkerne på vigo.no ca. 7. juli.

 

Søkning til Vg1

Det er 5 729 søkere med ungdomsrett til ordinære utdanningsprogram på Vg1-nivå. Dette er 102 flere enn i fjor. Økningen er i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

 

Yrkesfaglige utdanningsprogram – Vg1

 • Samlet sett er det 1 717 søkere til de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, 142 flere enn i fjor. Søkningen til ordinære yrkesfaglige Vg1 utgjør nå 30,0 % av den totale søkningen til Vg1, mot 28,0 % i fjor.

 

 • Vg1 helse- og oppvekstfag har en samlet framgang på hele 106 søkere. Utdanningsprogrammet har 492 søkere mot 386 i fjor.I tillegg til den vanlige varianten, tilbys en opplæringsmodell som gir elevene yrkes- og studiekompetanse i løpet av 4 år. De to øvrige modellene innen helse- og oppvekstfag er et treårig løp med enten barne- og ungdomsarbeiderfag eller helsearbeiderfag, og generell studiekompetanse, som både gir grunnlag for å søke læreplass og høyere utdanning etter endt løp. Samtlige varianter har økt oppslutning.
 • Vg1 elektrofag har økt sin oppslutning fra 356 til 431 søkere, 75 flere søkere enn i fjor. Teknikk og industriell produksjon er redusert med 10 søkere, fra 124 til 114.
 • Vg1 bygg- og anleggsteknikk har en samlet tilbakegang på 34 søkere, fra 133 i fjor til 99 i år. Den 4-årige modellen, der elevene gjennom samarbeid mellom skole og bedrift får både yrkes- og studiekompetanse, har omtrent samme oppslutning som i fjor, med 18 søkere. Reduksjonen er i hovedsak knyttet til den vanlige opplæringsmodellen for Vg1 bygg- og anleggsteknikk. Utdanningsprogrammet hadde også i fjor en tilbakegang. Om man ser de tre utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon under ett, har de en samlet framgang på 31 søkere.
 • Vg1 service og samferdsel har en samlet framgang på 36 søkere, fra 109 i fjor til 145 i år. Den vanlige modellen innen dette utdanningsprogrammet har en klar framgang og er tilbake på 2013-nivå etter en nedgang i fjor. Den andre modellen er et treårig løp med reiseliv og generell studiekompetanse. Denne modellen har en tilbakegang.
 • Vg1 restaurant- og matfag har økt med 19 søkere, fra 41 til 60 søkere.
 • Vg1 design og håndverk tilbys etter to ulike opplæringsmodeller. Fra 2015 tilbys et treårig løp med generell studiekompetanse, der elevene kan velge mellom programområdene design og tekstil, design og trearbeid og design og gullsmedhåndverk. Modellen gir grunnlag for både for å søke læreplass og høyere utdanning etter endt løp. Den nye modellen har 32 søkere, mens oppslutningen om den vanlige modellen er redusert fra 98 til 62 søkere. Samlet sett er søkningen til utdanningsprogrammet så å si uendret.Vedlagte tabeller omfatter kun kommunale videregående skoler i Oslo. Fra 2012/2013 tilbys ikke Vg1 naturbruk ved noen av disse. Søkere til Vg1 naturbruk vises derfor ikke i tabellen. Disse 9 søkerne ivaretas gjennom samarbeid med den private Natur videregående skole i Oslo eller ved kjøp av plass i andre fylker.

 

Studieforberedende utdanningsprogram – Vg1

 • Den samlede søkningen til de tre studieforberedende utdanningsprogrammene har gått ned med 40 søkere, fra 4 052 til 4 012. De studieforberedende utdanningsprogrammene har nå 70,0 % av søkerne til ordinære Vg1, mot 72,0 % i fjor.
 • Søkningen til Vg1 studiespesialisering har gått ned fra 3 389 i fjor til 3 329 i år. Vg1 studiespesialisering med formgivingsfag har også i år en markant økning, fra 107 til 154 søkere.
 • Vg1 idrettsfag har en reduksjon på 14 søkere, fra 291 i fjor til 277 i år.
 • Vg1 musikk, dans og drama har en samlet tilbakegang på 25 søkere, fra 252 søkere i fjor til 227 i år.

 

Søkning til Vg2

På Vg2-nivå er det 5 489 søkere fra Oslo, hvorav 5 302 søkere med ungdomsrett, til 5 473 plasser. Tallene omfatter alle typer tilbud på Vg2-nivå. I fjor var det 5 269 søkere fra Oslo, hvorav 5 120 søkere med ungdomsrett.


Søkning til Vg3

På Vg3-nivå er det 3 909 søkere fra Oslo, hvorav 3 729 søkere med ungdomsrett, til 3 916 plasser.Tallene omfatter alle typer tilbud på Vg3-nivå.
I fjor var det 3 954 søkere fra Oslo, hvorav 3 810 søkere med ungdomsrett.

 

Søkning til påbygging til studiekompetanse

Til Vg3 påbygging til studiekompetanse er det 674 søkere fra Oslo, hvorav 299 søkere med ungdomsrett, til 520 plasser. I fjor var det 628 søkere fra Oslo, hvorav 305 søkere med ungdomsrett.

 

Søkning til lærefag

Det er registrert 824 primærsøkere fra Oslo til læreplass, hvorav 572 med ungdomsrett. Tilsvarende tall for 2014 var 773 og 577. Det er en klar økning i det totale søkertallet, samtidig som antallet søkere med ungdomsrett er stabilt.

 

Økt søkning

Det er en klar økning i søkningen til elektrofagene (+45), helse- og oppvekstfagene (+17) og service og samferdsel (+11). Blant enkeltprogrammene er det størst økning i elektrikerfaget (+20), dataelektronikerfaget (+12), energimontørfaget (+7), ventilasjons- og blikkenslagerfaget (+8), helsearbeiderfaget (+15), sikkerhetsfaget (+12) og salgsfaget (+7)

 • Redusert søkning: Det er markert nedgang i søkningen til bygg- og anleggsteknikk (-11) og teknikk og industriell produksjon (-11). Blant enkeltprogrammene er det størst nedgang i søkningen til bilfaget, lette kjøretøy (-12) og rørleggerfaget (-7).
 • Forholdet mellom ungdom og voksne lærefagsøkere: Søkertallet blant ungdom innen bygg- og anleggsteknikk ser ut til å være stabilt. Nedgangen er i hovedsak blant voksne. Økningen innen elektrofag er i all hovedsak blant ungdom. Både innen helse- og oppvekstfag og service og samferdsel er det en svak nedgang blant ungdom og klar økning av voksne. Det er også en klar nedgang i søkningen blant ungdom til teknikk og industriell produksjon.

 

Tilbud utenom fellesinntaket

Søkertallene her omfatter kun tilbud som inngår i Utdanningsetatens fellesinntak. Til tilbud utenom fellesinntaket foretas inntaket av den enkelte skole. Det gjelder 2. og 3. årstrinn i eget 3-årig løp for minoritetsspråklige elever innen studiespesialisering, 2. og 3. år av flerårig grunnskoleopplæring etter voksenopplæringsmodell for minoritetsspråklige 16-19-åringer, og siste år av IB - International Baccalaureate. (Første år av IB inngår i fellesinntaket.)