Hovedseksjon

Vold- og trusselhendelser i skolen 2018

Rapporten er en del av kunnskapsgrunnlaget for etatens videre arbeid med å sikre et trygt og godt lærings- og arbeidsmiljø for elever og ansatte.

–Vi ser en økning både i lite alvorlige, alvorlige og svært alvorlige hendelser. Dette har vært en trend over tid. Noe skyldes bedre registreringspraksis, men noe skyldes også en reell økning. Dette må vi ta på det største alvor. Ansatte i Osloskolen skal ha det trygt på jobben, sier Kari Andreassen, fungerende direktør i Utdanningsetaten.

Det er flest hendelser per ansatt i spesialskoler/spesialgrupper/tilrettelagt opplæring. I ordinære skoler er det vanligvis 1–3 elever i alderen 6–12 år som står for de fleste hendelsene. I 2018 ble 340 av hendelsene mot ansatte registrert som svært alvorlige. To hendelser ble meldt til Arbeidstilsynet og 26 hendelser ble politianmeldt.

–Ingen ansatte skal stå alene dersom de blir utsatt for vold og trusler på arbeidsplassen sin. Det er et systemansvar og et lederansvar å sikre det. Jeg er glad for de gode initiativene som nå er i gang for å skape tryggere og mer inkluderende læringsmiljøer på skolene våre, samtidig som støttesystemene i Utdanningsetaten skal gjennomgås, sier Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap.

I 2018 ble det også registrert 1 620 hendelser med vold og/eller trusler mot elever Det er en økning fra 2017 da det ble registrert 1 174 hendelser mot elever. 51 prosent av disse hendelsene mot elever forekommer på spesialskoler og grunnskoler med byomfattende spesialgrupper. 78 prosent av elevene som blir utsatt for vold eller trusler er gutter. 59 prosent av alle hendelser mot elever er spark og slag.

–Det meste av hendelsene er rapportert i grunnskolen, og særlig på barnetrinnet. Her har vi en jobb å gjøre framover. Vi trenger et løft for motivasjon, mestring og inkludering. Barn som har det bra, går ikke løs på andre, sier Inga Marte Thorkildsen.

–Det er de voksne på skolen som har ansvar for å skape trygghet og bygge tillitsfulle relasjoner, men det er et lederansvar å sikre at dette kan skje i praksis. Vi må prioritere det forebyggende arbeidet høyere enn i dag Det er også viktig å bygge en kultur for åpenhet og tillit, slik at vi får tatt tak i problemene så tidlig som mulig. Både skolen, foresatte, elevene selv og bydelene er viktige for å få stoppet denne utviklingen, sier Kari Andreassen.

De siste årene har det blitt iverksatt flere politiske initiativer som Utdanningsetaten er godt i gang med. Åtte videregående skoler arbeider systematisk gjennom såkalte Utviklingsløyper for at elever med relativt lave grunnskolepoeng skal oppleve tilhørighet og mestring i trygge, inkluderende og varme skolemiljøer. Satsingen Trygge og varme ungdomsskoler er satt i gang for å videreutvikle læringsmiljø og øke motivasjon, samt å redusere mobbing og fravær.

15 ungdomsskoler fra syv bydeler deltar nå i satsningen. Som en del av det å forsterke trygg læring i skolene er det arbeidet med å formidle kunnskapsgrunnlaget i Barnehjernevernet til alle skoleledere og skoler. 13 skoler er motorskoler for det videre arbeidet for implementering av Oslohjelpa. Seks skoler er Mitt Liv-skoler.

Les hele rapporten (pdf)

Kontaktpersoner:

  • Utdanningsetaten: Kommunikasjonsrådgiver Liv Dalen Tennøe 482 47 191
  • For byråd Inga Marte Thorkildsen: Karin Steenstrup 905 64 454